Sök
Stäng Meny

Kristinehamn – medborgarlöften

Kristinehamns kommun och lokalpolisområde Kristinehamn har tecknat medborgarlöften för 2016-2017.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet är en del av polismyndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöftet är en del av kommunens och polisens samverkansöverens-kommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis till-sammans kommit överens om som ska ge effekten att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöftet ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas till-vara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden. *

Problembild – otrygghet i centrum
Många medborgare upplever otrygghet i centrala Kristinehamn när personer uppehåller sig i - eller rör sig grupp. Missbrukares uppträdande i centrum är en annan faktor som påverkar tryggheten negativt. Positivt är att antalet anmälda brott har sjunkit stadigt sedan år 2009 i Kristinehamns kommun.

Medborgarlöfte 2016-2017
Kristinehamns kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att öka den upplevda tryggheten i Kristinehamn.

Det gör vi genom att:

 • Kommunen och polisen lovar att verka för inkludering av nyanlända.
  Ansvarig: Kommunen
 • Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i centrala Kristinehamn.
  Ansvarig: Polisen
 • Kristinehamns kommun och polisen lovar att genomföra trygghets-vandringar vid minst två tillfällen under respektive år.
  Ansvarig: Kommunen
 • Kristinehamns kommun lovar att arbeta med att skapa tryggare miljöer i centrum.
  Ansvarig: Kommunen
 • Polisen lovar att uppdatera befintliga grannsamverkansområden och hålla uppstartsmöten för grannsamverkan minst två gånger respektive år.
  Ansvarig: Polisen i samverkan med kommunen

Uppföljning
Uppföljning av medborgarlöftet ska genomföras genom Statistiska Centralby-råns medborgarundersökning samt enkätfrågor på kommunens hemsida. An-svarig: Kommunen Resultatet kommer att presenteras på kommunens hemsida.

Medborgarlöftet gäller tills nya medborgarlöften för 2018 undertecknats.

Kristinehamns kommun