Krokom – medborgarlöften

Polisen och Krokoms kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Krokoms kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena narkotika, trafik och bedrägerier valts ut. 

Medborgarlöfte 2021-2022 

Narkotika

Polisens statistik visar en ökning av narkotikabrott i kommunen över tid och enligt CAN-rapporten 2019 uppgav 5 procent av de svarande eleverna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika, vanligtvis cannabis.

Omfattande forskning visar att ungdomars hjärnor skadas permanent av regelbundet användande av cannabis.

  • Därför lovar polisen och kommunen att jobba för att färre ungdomar i årskurs 9 ska testa narkotika. Uppföljning kommer att ske genom CAN:s rapport 2023 (genomförs i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet).

Trafik

Trafikbrott var en av de tre vanligaste brottskategorierna i Krokoms kommun under 2019 och enligt 2020 års medborgardialog så är trafikrelaterad brottslighet ofta en bidragande orsak till otrygghet hos kommunens medborgare.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Krokoms kommun genom förebyggande och riktade insatser mot höga hastigheter, rattonykterhet och vårdslös körning. 

Bedrägerier

Det anmäldes 133 bedrägeribrott i Krokoms kommun 2019, det innebär att det var ett av de tre vanligaste brotten i Krokoms kommun år 2019.

Att bli utsatt för bedrägeri kan liknas vid den identitetskränkning som en brottsutsatt utsätts för vid ett inbrott.

De ekonomiska konsekvenserna kan vara betydande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.

  • Polisen och kommunen lovar därför att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier i kommunen. Målet är att totala andelen bedrägeribrott ska minska med 10 procent och kortbedrägeri som var den vanligaste formen av bedrägeri ska minska med 15 procent fram till år 2022.

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se, Polisen Jämtland/Härjedalens Facebook och Instagram samt på www.krokom.se. Medborgarlöftena följs upp dec 2022.