Krokom – medborgarlöften

Polisen och Krokoms kommun lovar att arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten utifrån de fokusområden som tillsammans tagits fram för kommunen.

Medborgarlöftet utgår från en gemensam lägesbild som tas fram av polis och kommun. Lägesbilden tas fram genom medborgar- och medarbetardialoger samt brottsstatistik och beskriver den lokala problembilden i Krokoms kommun. Utifrån lägesbilden har fokusområdena trafik, ungdomar och ANDT, skadegörelse, tillgrepp och inbrott samt hot, hat och våld i samhället valts ut.

Följande löften för 2019-2020 har valts:

Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Polisen jobbar aktivt för att stävja förargelseväckande beteenden i trafiken/ buskörningen i kommunen.
 • Polisen och kommunen sprider information om trafiksäkerhet.
 • Kommunen strävar efter tryggare trafikmiljöer tex avseende sikt vid utfarter
  och korsningar.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomar upp till 20 år gällande ANDT i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:  

 • Polisen närvarar på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Polisen ökar sin närvaro på platser och tidpunkter där ungdomar befinner sig
 • Polisen och kommunen fortsätter och utvecklar sin samverkan för tidig upptäckt och hjälp till ungdomar som det finns oro för.
 • Kommunen ska upprätta en handlingsplan för ANDT-arbetet.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande mot hat, hot och våld i samhället. Detta gör vi genom att: 

 • Polisen strävar efter att bli mer tillgänglig.
 • Kommunen ska identifiera, åtgärda och följa upp arbetet med att förebygga hot och våldssituationer för medarbetare och förtroendevalda.

Polisen och kommunen lovar att jobba brottsförebyggande mot skadegörelse, tillgrepp och inbrott i Krokoms kommun. Detta gör vi genom att:

 • Polisen och kommunen fortsätter att arbeta och utveckla konceptet Grannsamverkan i kommunen.
 • Polisen och kommunen genomför två Trygghetsvandringar per år i kommunen. 

Följ med i hur det går!

Medborgarna kan följa arbetet med medborgarlöften på www.polisen.se Medborgarlöftena följs upp vid ordinarie möten i kommunens Folkhälsoråd.