Uppföljning medborgarlöftet Kungälv 2020-2021

Sammanfattning medborgarlöfte Kungälv 2020-2021.

Vi kommer att öka närvaron och vara på plats vid 200 tillfällen i syfte att verka trygghetsskapande. (Polis)

Polis har uppfyllt sitt löfte genom ökad närvaro vid minst 200 tillfällen.

Händelser som kan sättas i samband med närvaron har bland annat resulterat i:

 • Flera avvisningar av personer som förtärt alkohol allmän plats (ca 60 stycken).
 • Omhändertagit personer gällande Lagen om omhändertagande av berusade personer.
 • Upprätta anmälningar där det finns misstanke om narkotikabrott.
 • Sökt med hund för att eftersöka narkotika i omgivningen.

Minst två narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. (Polis)

 • Två riktade narkotikainsatser har genomförts under året.
 • Anmälningar upprättande gällande narkotikabrott samt dopingbrott (eget bruk, innehav samt överlåtelse).
 • Även anmälningar upprättande gällande rattfylleri under påverkan av narkotika, olovlig körning samt brott mot kniv- och vapenlagen.
 • Inom ramen för insatserna har vi även gjort ett tio-tal platssök med narkotikahund.
 • Där individer under 18 år rapporteras för brott har polis tagit kontakt med ansvarig vårdnadshavare och lyft vår oro.

Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet utifrån medborgarnas önskemål. (Polis)

Resultat:

 • 40 genomförda hastighetskontroller med fokus på de platser där medborgarna påtalat att behovet finns.
 • 10 kontroller utförda av trafikpolisen med hjälp mobil trafiksäkerhetskamera.
 • Flertalet ordningsföreläggande samt körkortsomhändertagande har gjorts i samband med kontrollerna.
 • Enstaka anmälningar gällande olovlig körning samt rattfylleri under påverkan av narkotika eller alkohol har upprättats i samband med kontroller.

Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer. (Polis)

Resultat:

 • 3 insatser genomfördes under perioden.
 • Flertalet föreläggande om kontroll- och registeringsbesiktningar.
 • Beslag av A-traktor samt en personbil.
 • Anmälningar upprättade gällande olovliga körningar och orosamtal med vårdnadshavare.
 • Parallellt med det arbetet kontaktades ett stort antal vårdnadshavare till ungdomar som kör moped och A-traktor. Upplyst vårdnadshavare om de konsekvenser det innebär att tillåta körning med trimmad moped/ A-traktor.
 • En polis i yttre tjänst har genomgått utbildningen ”flygande inspektion” i syfte att verka för en trafiksäkrare miljö i vår kommun.

Riktade insatser mot brottsaktiva fortsätter

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

Då vi sett en ökad skötsamhet från de fåtal individer som har varit aktuella i fjolårets medborgarlöfte kommer vi att fortsätta vårt fördjupade samarbete mellan frivård, socialtjänst och polis. Det gör vi genom lagföring, erbjudande av behandling och ökad fokus på målgruppen.

Samverkan mellan socialtjänst och frivård har fortsatt under aktuell period och vi upplever att vi har fått större förståelse för varandras verksamhet och respektive lagstiftning. Vi upplever att förtroendet för polismyndigheten samt övriga samverkansaktörer har vuxit hos de som deltagit och har i vissa delar lett till att de har varit mer villiga att ta emot stöd än tidigare.

Den största utmaningen vi har sett är att kunna motivera individen att själv vilja komma ifrån sitt missbruk och därmed öka möjligheterna att ändra sin livsstil. 

Arbetet kring de brottsaktiva kommer inte fortsätta men vi ser möjligheter att tillsammans med andra aktörer fortsätta att samverka under liknande former.