Kungsbacka – medborgarlöften

Kungsbacka kommun och polisen, lokalpolisområde Kungsbacka, samarbetar och samverkar för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara trygga och för att brottsligheten ska minska. Medborgarlöftet för 2021 och 2022 kan ni läsa om här.

Bakgrund

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen i Kungsbacka arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att samarbeta och samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kungsbacka kommun och polisen i Kungsbacka benämns gemensamt fortsättningsvis ”parterna” eller ”part”.

Syftet med samverkan är att parterna utifrån den lokala lägesbilden gemensamt ska utveckla och stärka arbetet som rör parternas ansvarsområden. Parterna ska skapa och upprätthålla samverkansstrukturer och samordna sina resurser genom att skapa effektiva, samtidiga och enhetliga insatser utifrån respektive prioriterat fokusområde för samverkan.

Målet är minskad brottslighet och ökad trygghet i Kungsbacka kommun och ett medel för att nå målet är samverkan.

Överenskommelsen bygger på att det är viktigt med långsiktiga och kontinuerliga brottsförebyggande strategier samtidigt som det ska finnas en flexibilitet för kortsiktiga insatser utifrån specifika behov och händelser.

Samverkansöverenskommelsen löper från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31.

Parternas samordnare

Polisens samordnare är kommunpolis och Kungsbacka kommuns samordnare är den kommunala brottsförebyggaren. Parternas samordnare har följande gemensamma uppdrag:

 • Kartläggning av lokal lägesbild.
 • Arbeta med orsaksanalyser utifrån lägesbild och aktuell problematik samt ta fram förslag på åtgärder.
 • Vara stöd för att ta fram aktivitetsplaner och följa upp dessa.
 • Bereda underlag inför samverkansforum samt föredragning av ärenden vid styrgruppens möten.
 • Framtagande av förslag till medborgarlöften samt uppföljning av dessa.

Parterna åtar sig att säkerställa att samordnarna och aktivitetsansvariga kan avsätta tillräckliga resurser för uppdraget, bland annat i form av tid.

Styrgrupp

Parterna organiserar samverkan genom en gemensamt ägd styrgrupp för att långsiktigt planera, behandla, besluta och följa upp strategiska frågor som rör samverkansöverenskommelsen. Styrgruppen sammanträder två gånger per år samt vid behov. Denna ska följa upp samverkan enligt samverkansöverenskommelsen och besluta i frågor som behövs för dess tillämpning. Beslut i styrgruppen bygger på konsensus mellan parterna.

Kommunens brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis deltar i rollerna som föredragare.

Ordförandeskapet i styrgruppen växlar mellan parterna.

2021-01-01 – 2021-06-30: Kommunen
2021-07-01 – 2021-12-31: Polisen

2022-01-01 – 2022-06-30: Kommunen
2022-07-01 – 2022-12-31: Polisen

Lokala brottsförebyggande rådet

För det kontinuerliga arbetet ska det finnas en operativ samverkansgrupp bestående av parternas samordnare. I Kungsbacka kallas denna samverkansgrupp för det lokala brottsförebyggande rådet. Det lokala brottsförebyggande rådet ska bestå av representanter från berörda kommunala förvaltningar och andra intressenter som till exempel fastighetsbolag.

Det lokala brottsförebyggande rådet träffas varje månad och ordförandeskapet i gruppen växlar mellan parterna. Det följer ordförandeskapet för styrgruppen.

2021-01-01 – 2021-06-30: Kommunen
2021-07-01 – 2021-12-31: Polisen

2022-01-01 – 2022-06-30: Kommunen
2022-07-01 – 2022-12-31: Polisen

Det lokala brottsförebyggande rådet ska hålla sig uppdaterad kring den lokala lägesbilden och det pågående arbete i kommunen som helhet med fokus på trygghet och brottslighet samt aktivitetsplaner. Utifrån uppdrag från styrgruppen ska det lokala brottsförebyggande rådet ta fram underlag och förslag till nya insatser.

Om en kommundel eller område har flertalet allvarliga händelser under en längre period kan särskilda möten där det aktuella området sätts i fokus anordnas då fler berörda funktioner bjuds in.

Lokal lägesbild och prioriterade fokusområden för samverkan

Under avtalsperioden ska processen, verktyg samt statistik utvecklas för att utgöra bättre underlag till den framtida lokala lägesbilden. Den nya lokala lägesbilden ska tas fram under våren 2021 och ska uppdateras vid behov och/eller i samband med att en ny samverkansöverenskommelse tas fram.

Parternas prioriterade fokusområden för samverkan utgår från den lokala lägesbilden. Under 2021-2022 kommer prioriterade fokusområden för samverkan att vara förebyggande arbete kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel), bostadsinbrott, moped/cykelstölder, skadegörelse/klotter, trygghet i och kring skolan, trygghet i trafiken, trygghet i offentlig miljö, tidiga insatser för unga som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller missbruk.

Medborgarlöftet

Parterna ska tillsammans utfärda medborgarlöften. Medborgarlöftet ska utgå från kunskaper framtagna från medarbetar- och medborgardialoger, där medborgarnas upplevelser av otrygghet prioriteras. Medborgarlöftena ska i möjligaste mån utgå från samverkansöverenskommelsen.

Medborgarlöften för 2021-2022 har tagits fram genom arbetet med den lokala lägesbilden och beslutas av styrgruppen på sammanträdet den 15 december 2020.

Trygghet i offentlig miljö

60 procent av de som svarade på trygghetsenkäten i årets medborgardialog upplever att det finns platser i kommunen som de upplever som otrygga. De platser som upplevs som mest otrygga är Resecentrum, tunnlar (främst tunneln vid Resecentrum) samt Badhusparken. Den främsta orsaken till den upplevda otryggheten på Resecentrum och Badhusparken är gängbildning och ungdomar. Den främsta orsaken till den upplevda otryggheten i tunnlar är främst bristande belysning. Det medborgarna anser att kommun och polis kan göra för att öka tryggheten är mer närvaro från polis, mer belysning och kameror, minska buskage samt mer vuxennärvaro i det offentliga rummet.

Med ovanstående som bakgrund ser vi ett behov av att arbeta för att öka tryggheten i det offentliga rummet och har därför valt att prioritera detta i vårt medborgarlöfte för 2021–2022:

 • Kungsbacka kommun lovar att se över möjligheten till ökad vuxennärvaro. Kungsbacka kommun och polisen lovar också att ha en samordnande roll kring nattvandring och stötta de lokala ombuden. Kungsbacka kommun och polisen kommer att arrangera minst en nattvandringsutbildning samt minst två samverkansmöten per år tillsammans med nattvandringsombuden i kommunen.
 • Kungsbacka kommun lovar att fortsätta sitt arbete med trygghetsskapande belysning samt beskära eller belysa skrymmande buskage för att öka överblickbarheten på platser som upplevs otrygga utifrån medborgardialogen.
 • Polisen lovar att närvara på de platser och tider där medborgarna har uttryckt otrygghet i senaste medborgardialogen.

Trygghet i trafik

Kommunen och polisen har under det senaste året fått in flera klagomål som handlar om buskörning och oljud från ungdomar som kör A-traktorer, mopedbilar och mopeder, framförallt i anslutning till skolor och skolgårdar.

Med ovanstående som bakgrund ser vi ett behov av att arbeta med ungdomars trafiksäkerhet i kommunen och har därför valt att prioritera detta i vårt medborgarlöfte för 2021–2022:

 • För att få en förbättrad trafiksituation gällande höga hastigheter och buskörningar lovar Kungsbacka kommun och polisen att arbeta förebyggande genom att sprida information kring trafiksäkerhet med inriktning på ungdomar.
 • Eftersom den största problematiken kring ungdomars trafikbeteende har varit i anslutning till skolgårdar lovar kommunen och polisen att tillsammans upprätta åtgärdsplaner för de högstadieskolor där problematiken bedöms som störst. Val av skolor kommer ske genom en inventering i form av dialog med kommunens högstadieskolor samt brottsstatistik i form av skadegörelse.
 • Polisen kommer genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har kommit in eller som en del i arbetet för ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel kontroll av mopeder, A-traktorer, mopedbilar, hastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller.

Narkotikaprevention

Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att ”totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och kommunen ska vara fri från narkotika och dopning.” Polisen i Kungsbacka ser dock en växande problematik kring narkotika. Bland annat ökar antalet positiva drogtester bland skolelever, försäljning och tillgänglighet är utbrett i kommunen och narkotikahandeln på internet ökar. Användandet av narkotika beror dels på en ökad ohälsa bland barn och unga i kommunen där fler använder tabletter samt blandmissbruk än tidigare. Polisen har tagit stora beslag av narkotika under 2020 av främst substansen heroin och kokain. Sedan 2017 har Kungsbacka kommun gjort provtagningar av narkotikasubstanser i avloppsvattnet för att studera och belysa vilka typer av substanser som florerar i kommunen. Hittills kan rapporten bekräfta det stora flödet av cannabis i kommunen tillsammans med kokain, amfetamin samt läkemedlet Tramadol.

Med ovanstående som bakgrund ser vi ett behov av att arbeta mot narkotika i kommunen och har därför valt att prioritera detta i vårt medborgarlöfte för 2021–2022:

 • Kommunen lovar att ha en tillsatt tjänst som arbetar med förebyggande arbete kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). ANDTS-samordnaren kommer finnas tillgänglig som stöd för skolorna genom att erbjuda metoder för att underlätta för skolpersonal att prata om narkotikarelaterade frågor i undervisningen. Detta med bakgrund i Skolverkets styrdokument kring skolans uppdrag att arbeta med alkohol, narkotika, dopning och tobak.
 • Kommun och polis kommer tillsammans erbjuda föräldraföreläsningar med fokus på narkotika genom nätverket Föräldrar Emellan. Enligt forskning så har ökad kunskap och kännedom kring narkotika hos föräldrar en förebyggande effekt. Under löftesperioden lovar vi att genomföra en föreläsning om året.
 • Kungsbacka kommun och polisen kommer införa ett föräldrabrev med samlad information till alla föräldrar, vårdnadshavare eller betydelsefulla vuxna. Brevet har som syfte att kommunicera ut viktig information från olika verksamheter som är aktuellt vid tidpunkten inom till exempel ANDTS-frågor, föräldraskapsstöd, trygghet med mera. Brevet planeras att skickas ut tre gånger per år i samband med terminsstart (augusti och januari) samt skolavslutning. Brevet kommer att skickas ut via V-klass, nätverket Föräldrar Emellan samt Kungsbacka kommuns nyhetsbrev.
 • Socialtjänst och polis ska stäva efter att få samtycke från föräldrar i de fall ungdomar testat positivt för narkotika eller befinner sig i riskzon för kriminalitet. Detta för att gemensamt med skolförvaltningarna och förvaltningen för Kultur & Fritid kunna arbeta för att motverka att ungdomen hamnar i ett missbruk eller kriminalitet.
 • Polisen kommer i samverkan med grundskolorna och gymnasieskolorna genomföra kontroller på skolor för att kontrollera personer som kan misstänkas vara påverkade av narkotika.
 • Polisens fem områdespoliser kommer ha ungdomsfokus och en tydlig samverkan med skola och förvaltningen för Kultur & Fritid.

Kontakt Kungsbacka

Jenny Sjöström, kommunpolis
010-566 04 39
jenny.sjostrom@polisen.se

Kungsbacka kommun ingår i polisområde Halland.