Kungsör – medborgarlöfte 2023

Den gemensamma lägesbilden som polisen och kommunen har tagit fram innehåller inriktningen att under 2023 fokusera på ungdomsproblematik och trafiksäkerhet.

Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats

  1. Ungdomsproblematik
    Det är av vikt att arbeta med ungdomsproblematik genom att tidigt fånga upp unga individer som är på glid eller är i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende. Inriktningen är ett förebyggande arbete både i och utanför skolmiljö.
  2. Trafiksäkerhet samt trafik relaterad brottslighet.
    Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen skall fokuseras på hastighet och trafikrelaterade ordningsstörningar.

Dessa områden prioriteras genom den samlade informationen som polisen och kommunen besitter samt information från medborgare och andra viktiga aktörer i samhället.

För varje fokusområde finns en beskrivning, orsaksanalys samt en eller flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att åtgärda problemet.