Sök
Stäng Meny

Laholm – medborgarlöfte

Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell. Det innebär att den lokala problembeskrivningen ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Här presenteras medborgarlöftet för Laholms kommun 2023.

Bakgrund

Medborgarlöften är en fortsatt del av arbetet inom polisen och kommer att vara det framöver. Det är en del av den fortlöpande samverkansöverenskommelse som finns mellan Laholms kommun och polisen. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Medborgar- och medarbetarperspektivet tas i högre utsträckning tillvara för att göra den lokala lägesbilden tydligare. När löftena tas fram ska kommuninvånare involveras och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att förebygga brott, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Lägesbild

Laholms kommun och polisen har ett löpande lägesbildsarbete för att parterna ska vara uppdaterade kring aktuellt läge i kommunen kopplat till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.   

Under hösten 2022 har det genomförts en trygghetsundersökning i digital form. Enkäten har också funnits i pappersform på ett antal fysiska platser. Det faktiska trygghetsläget i Laholms kommun är fortsatt högt och invånarna känner sig överlag trygga oavsett var man bor i kommunen.

Det finns platser som upplevs något mer otrygga: Campus Laholm, med tillhörande verksamheter inom skola, fritidsverksamhet och affärsverksamhet (området utanför Coop). Utöver detta upplevs centrala Laholm inklusive stadsparken, området kring Glänningesjö och Altonaområdet som otryggt. 

I de nämnda områdena, bor, verkar och uppehåller sig invånare regelbundet. Därför är dessa områden prioriterade under 2023 i samverkan mellan kommun och polis. Då områdena består av olika boendeformer, kommunala och privata verksamheter, är det av vikt att Laholms kommun och polisen samverkar. Detta bör ske internt och externt för att öka båden den upplevda och den faktiska tryggheten på platserna.

Medborgarlöfte

Polisen och Laholms kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på nedanstående platser.

Delar av Laholm som innefattar:

 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Aktivitetshuset, intilliggande parkeringsplatser och verksamheter).
 • Centrala Laholm (Centrumkärnan inklusive stadsparken).
 • Glänningeområdet (Glänningeskolan, området kring sjön och intilliggande parkeringsplatser).
 • Altona (LP Hanssons väg och intilliggande vägar).
 • Övriga orter i kommunen.

Polisen och Laholms kommun lovar att:

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år,
 • samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,
 • gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,
 • förmedla en relevant mediabild,
 • stötta grannsamverkan och andra ideella brottsförebyggande verksamheter,
 • motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kamerabevakning.

Polisen lovar att:

 • synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,
 • trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,
 • genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de utpekade områdena,
 • samverka med kommunens skolor och arbeta förebyggande med kommunens ungdomar,
 • besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar genom positiv kommunikation.

Laholms kommun lovar att: 

 • kontinuerligt arbeta med all växtlighet i kommunen i ett trafiksäkerhetstrygghets- och allmänt säkerhetsskapande syfte,
 • det hälsofrämjande, trygghetsskapande, förebyggande och uppsökande arbete med barn och unga ska bibehållas i kommunen eftersom konsekvenserna av en lägre ambitionsnivå får stora negativa konsekvenser. Prioritet ska geografiskt ligga i området kring Campus Laholm,
 • samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, föreningsliv och andra aktörer ska stärkas i arbetet med barn och unga,
 • skapa en dialog med invånarna kring möjligheter att utveckla aktiviteter och mötesplatser. Fokus ska ligga på grupper som inte har tillgång till detta, framför allt i syfte att skapa en ökad integration.

Kontakt Laholm

Kristian Nilsson, kommunpolis
010-566 02 21
kristian.nilsson@polisen.se

Laholms kommun ingår i lokalpolisområde Halmstad och i polisområde Halland.