Lidköping – medborgarlöften

Polisen och kommunen har gemensamt tagit fram ett löfte för 2021 där man lovar att arbeta för ett tryggare centrum och att jobba mot droger bland ungdomar.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region väst.

Patrullering centrala Lidköping, polisområde Skaraborg, region Väst. Bild: Lars Hedelin

Polisen lovar:

 • Att i vårt förebyggande arbete inom kommunen för en narkotikafri skolmiljö i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasieskolan kan hund användas för bl a narkotikasök.
 • Göra riktade insatser mot ungdomar och narkotikamissbruk samt fortsätta med den polisiära närvaron och synligheten.
 • I nära samarbete med Socialtjänsten hålla orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare till ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk.

Kommunen lovar:

 • Arbeta förebyggande med droginformation och utbildningar till skolpersonal och föräldrar, samt individuella insatser för ungdomar i riskzonen via socialtjänsten.
 • Att på olika sätt engagera föräldrar och vuxna att vara ut på kvällar och helger.
 • Fortsätta arbetet med att belysa stråk och mötesplatser för en ökad trygghet i kommunen.

Tillsammans lovar vi:

 • Polisen och kommunen fortsätter att utveckla arbetet kring gemensamma lägesbilder enligt konceptet EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Ett digitalt verktyg kommer lanseras som kommer underlätta synliggörandet av de problem och utmaningar som rapporteras in och som kommer möjliggöra nya gemensamma lösningar.
 • Fortsätta samarbetet mellan polis och fältsekreterare, för att tillsammans identifiera ungdomar som är i riskzonen för användande av narkotika.
 • Genomföra tätortsvandringar i syfte att skapa tryggare och mer trivsamma miljöer som människor vill vistas i.

Såhär har löftet tagits fram

Under 2020 har över 600 medborgardialoger genomförts. Problemområdena är identifierade genom dessa dialoger med medborgarna och utifrån medarbetardialoger med anställda inom polisen och kommunen.

Invånarna vill ha ett tryggare centrum

I medborgardialogerna framkommer det att polisen och kommunen bör arbeta för ett tryggare centrum i Lidköpings tätorter. Det är på kvällar och nätter som man upplever sig otrygg och otryggheten beror delvis på berusade och narkotikapåverkade människor. Utökad och bättre belysning uppgav många som en åtgärd för att för att öka tryggheten och säkerheten. Många av de tillfrågade uppgav att en närvaro och synlighet av vuxna, fältsekreterare och polis är viktigt för att känna trygghet.

Vi ska förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

I våra möten med invånarna i Lidköpings kommun är det många som tycker att kommunen och polisen ska prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Att polisen är synlig på skolor och fritidsgårdar och att vara där ungdomar finns för att bygga relationer var något många prioriterade.

Vad är ett medborgarlöfte

Medborgardialoger handlar om att lyssna på den som bor och verkar i en kommun utifrån vad denna person upplever som viktigast för att känna sig trygg och säker. Medborgardialogen är en grund till medborgarlöften som handlar om åtgärder som ska hantera lokalaproblem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.

Ett medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande amverkansöverenskommelse
mellan polis och kommun och grundar sig i den lägesbild som speglar med-
borgarnas egna önskan om var den framtida polisiära och kommunala resursen ska förläggas.

Medborgarlöftet beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Detta medborgarlöfte är en bilaga till Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun (Samverkansöverenskommelse 2020-2023).

Uppföljning av medborgarlöftet 2020

Följ hur det går!

Invånarna i Lidköping kan följa arbetet genom:

 • Medborgardialoger
 • www.polisen.se
 • Facebook: Polisen västra Skaraborg
 • Instagram: Polisen västra Skaraborg
 • www.lidkoping.se

Kontakt med kommunpolisen

Anders Johansson kommunpolis Lidköping

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Anders Johansson via e-post: Anders Johansson

Lidköpings kommun:
Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00