Uppföljning 2021 medborgarlöfte Lidköping

Först vill jag bara säga att år 2021 liksom 2020 har varit väldigt speciella år med en pågående pandemi som har lagt sig lite som ett lock över vår verksamhet som bygger på mycket fysiska möten och kontakter.

Polisen har under året genomfört en rad insatser för att uppfylla medborgarlöftet för 2021.

Medborgarlöftet har tagits fram genom att vi haft medborgardialoger med boende inom Lidköpings kommun. Polisen har också haft en egen medarbetarenkät för sina anställda som också legat till grund för vårt medborgarlöfte.

Medborgarlöftet för 2021 så lovade bland annat polisen att jobba aktivt med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping centrum.

Drogförebyggande

Polisen har under året rört sig aktivt i krogmiljöer och otrygga platser för att bl a förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk. Ett av målen är att samtliga skolor inom kommun skall vara drogfria. Ett led i vårt arbete har varit bl a. använda hund vid sök i skolmiljö, samt olika skolbesök vid våra högstadie- och gymnasieskola med uniformerad polis. Besöken har oftast skett spontant och detta i ett led för att vara kontakt skapande och att vi skall vara tillgängliga.

Under 2021 ertappades ett antal unga individer påverkade och de gjorde att vi tillsammans med Lidköpings kommun startade en kampanj ”Nej mot Droger”. Kampanjen riktade sig till ungdomar från årskurs 5 och upp i gymnasieålder. Vårdnadshavare har fått information och likaså lärare. Ett arbetsmaterial har tagits fram och använts i sociala medier samt i lokal press.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Dels mot användning men även av försäljning av narkotiska preparat. Detta arbete har oftast föregåtts av tips på personer som man tror använder eller försäljer narkotika eller andra drogrelaterade preparat.

Vid dessa insatser och vid andra tillfällen har polisen använt sig av orossamtal. Det handlar om ett samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De berör ungdom som man uppfattar finns i den miljön som befinner sig i riskzonen för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

Ett förtydligande:
Orossamtal skall inte blandas ihop med en eventuell brottsanmälan, utan att en sådan upprättas när det är påkallas.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i vår krogmiljö samt vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen.

Inom trafiken har vi genomfört ett flertal trafikkontroller på platser som upplevs som otrygga. Det handlar om hastighetskontroller samt nykterhetskontroller.

Under 2019 har vi tillsammans med Lidköpings kommun påbörjat ett arbete som bygger på att vi delar lägesbilder med varandra. Detta för att vi alla skall ha samma bild av problem som dyker upp i kommunen och att vi kan genomföra insatser tillsammans eller var och en för sig beroende vad problembilden visar. Detta arbete har utvecklats under 2021 och implementerats under hösten.

Fler som är med i detta arbete är bl a fastighetsägare, näringslivet och skola.

Polis har också medverkat vid kommunens landsbygdsråd och på så sätt fått en bra inblick och en bra kontakt med boende utanför vår huvudtätort. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas under 2022.

Syns det någon effekt på brott och trygghet.

Invånarantalet har ökat i Lidköping kommun de sista åren.

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Lidköpings kommun ligger väldigt konstant om man tittar över en 5 års period. De innebär att det faktiska antalet anmälningar till polisen per 1000 innevånare minskar.

Olika brottskategorier Stölder, Skadegörelser, Misshandel går upp och går ner över tid.

När det gäller Trafikbrott/Narkotikabrott som oftast initieras av polisen själva. Kan vi se att antalet anmälningar inom dessa kategorier har minskat något jämfört med år 2020.

I vår medborgarundersökning som gjordes för 2021 berördes frågan den upplevda trygghetskänslan i kommunen. Medborgarna har lämnat svar på en graderad skala från 1 till 6. Mycket trygg är lika med 6:a. På den 6 gradiga skalan har ca 85 % svarat mellan 4-6, dvs. trygg till mycket trygg. 17 % uppger att man känner sig mycket trygg i kommunen. Endast 1 % känner sig mycket otrygga.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån undersökningen säga att de flesta inom kommunen känner sig Trygga överlag, men att det finns frågor att jobba med för att få det än bättre.

Anders Johansson
Kommunpolis Lidköping