Uppföljning 2022 medborgarlöfte Lidköping

Lidköping har tecknat ett tvåårigt medborgarlöfte som löper för åren 2022 och 2023.

Medborgarlöftet har tagits fram genom att vi haft medborgardialoger med boende inom Lidköpings kommun. Polisen har också haft en egen medarbetarenkät för sina anställda som också legat till grund för vårt medborgarlöfte.

Medborgarlöftet för 2022/23 så lovade bland annat polisen att jobba aktivt med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping centrum.

Drogförebyggande

Polisen har under året rört sig aktivt i krogmiljöer och otrygga platser för att bl a förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk. Ett av målen är att samtliga skolor inom kommun skall vara drogfria. Ett led i vårt arbete har varit bl a. använda hund vid sök i skolmiljö, samt olika skolbesök vid våra högstadie- och gymnasieskola med uniformerad polis. Besöken har oftast skett spontant och detta i ett led för att vara kontakt skapande och att vi skall vara tillgängliga.

Under 2021 ertappades ett antal unga individer påverkade och de gjorde att vi tillsammans med Lidköpings kommun startade en kampanj ”Nej mot Droger”. Kampanjen riktade sig till ungdomar från årskurs 5 och upp i gymnasieålder. Vårdnadshavare har fått information och likaså lärare.

Under år 2022 har vår inriktning varit att lägga fokus på ungdomar och dess narkotikabruk. Vi har satsat på kvalité kontra kvantitet. Målet har varit att jobba med unga missbrukare och sedan få till orosanmälningar till Socialtjänsten. Detta för att förhindra fortsatt missbruk för den unge.

Polisen har också under året gjort riktade insatser mot narkotika. Dels mot användning men även av försäljning av narkotiska preparat. Detta arbete har oftast föregåtts av tips på personer som man tror använder eller försäljer narkotika eller andra drogrelaterade preparat.

Vid dessa insatser och vid andra tillfällen har polisen använt sig av orossamtal. Det handlar om ett samtal som man håller i nära samarbete med socialtjänsten och riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. De berör ungdom som man uppfattar finns i den miljön som befinner sig i riskzonen för ett kommande narkotikamissbruk alt. redan befinner sig i ett missbruk.

Vi har verkligen lyckats få fram problematiken med droger och belyst detta medialt, så det har blivit väldigt tydligt för vårdnadshavare och samhället i stort. Detta är ingen problematik som man löser snabbt, utan det kräver tid och uthållighet samt en stor samverkan mellan aktörer såsom vårdnadshavare, kommun, skola, polis och andra samhällsaktörer.

Är också av vikt att lagstiftningen hänger med så vi inte hamnar på efterkälken.

Ett förtydligande:

Orossamtal skall inte blandas ihop med en eventuell brottsanmälan, utan att en sådan upprättas när det är påkallas.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i vår krogmiljö samt vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen.

Inom trafiken har vi genomfört ett flertal trafikkontroller på platser som upplevs som otrygga. Det handlar om hastighetskontroller samt nykterhetskontroller.

Under 2019 har vi tillsammans med Lidköpings kommun påbörjat ett arbete som bygger på att vi delar lägesbilder med varandra. Detta för att vi alla skall ha samma bild av problem som dyker upp i kommunen och att vi kan genomföra insatser tillsammans eller var och en för sig beroende vad problembilden visar.

Fler som är med i detta arbete är bl a fastighetsägare, näringslivet och skola.

Polis har också medverkat vid kommunens landsbygdsråd och på så sätt fått en bra inblick och en bra kontakt med boende utanför vår huvudtätort. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas under 2023.

Syns det någon effekt på brott och trygghet

Vi har valt att inte ha någon medborgardialog i enkätform under 2022 då avtalet löper över två år. Vi räknar med att detta kommer ske i någon form under år 2023.

Invånarantalet har ökat i Lidköping kommun de sista åren.

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Lidköpings kommun har minskat under år 2022. Vad det kan bero på är svårt att säga. Beror det på att polisen jobbar med rätt saker eller är det andra parametrar som gör att man inte anmäler brott. Tänker på ex väntetider på vårt 11414 alt, att man inte anmäler brott/händelser för att de inte leder till något i slutändan. Detta får väl tiden utvisa.

Anmälda brott 2019-01-01 - 2022-12-31
2022 2021 2020 2019
Ej brott 414 421 409 446
Våldsbrott 493 543 498 478
Trafikbrott 325 413 545 554
Övriga brott mot person 361 381 325 221
Tillgreppsbrot (exkl. i butik) 612 860 933 896
Tillgrepp i butik 73 102 129 132
Bedrägeribrott m.m. 644 575 562 444
Övriga brottsbalksbrott 124 134 114 117
Skadegörelsebrott 215 301 355 315
Övriga specialstraffrättsliga brott 119 155 153 119
Lokala trafikkoder 279 318 367 361
Narkotikabrott 386 545 651 492
Totalt 4045 4748 5041 4575