Uppföljning av medborgarlöften 2020 - Lidköping

I medborgarlöftet för 2020 lovade polisen att jobba med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar samt öka tryggheten i Lidköping centrum.

Pandemin har lagt sig som ett lock över vår verksamhet som bygger på många fysiska möten och kontakter. Men trots det har vi genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Lidköping.

Genomförda insatser i medborgarlöftet 2020

Drogförebyggande

Polisen har under året rört sig i krogmiljöer och otrygga platser för att bland annat förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk. Ett av målen är att samtliga skolor inom kommun ska vara drogfria. Vi har använt hund vid sök i skolmiljö och med uniformerad polis gjort besök vid våra högstadie- och gymnasieskolor. Besöken har oftast skett spontant med syfte att skapa kontakt och tillgänglighet.

Polisen har också under året gjort insatser mot narkotika. Dels mot användning men även mot försäljning av narkotiska preparat. Insatserna har oftast föregåtts av tips mot personer som man tror använder eller säljer narkotika eller andra droger.

Vid dessa insatser och vid andra tillfällen har polisen använt sig av orossamtal med ungdomar som befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk. Orossamtal hålls i nära samarbete med socialtjänsten och riktar in sig mot ungdomen och dennes vårdnadshavare. Orossamtal ska inte blandas ihop med en eventuell brottsanmälan som upprättas när det behövs.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat med hög synlighet och närvaro i vår krogmiljö samt vid platser som uppfattas som otrygga inom kommunen.

Inom trafiken har vi genomfört hastighets- och nykterhetskontroller på platser som upplevs som otrygga.

Under 2019 har vi tillsammans med Lidköpings kommun, fastighetsägare, näringslivet och skolan påbörjat ett arbete med att dela lägesbilder. Genom att ha samma bild av de problem som dyker upp kan vi genomföra insatser tillsammans eller var och en för sig beroende vad problembilden visar. Detta arbete har utvecklats under 2020 och en förhoppning är att arbetet under detta året kommit igång i hela kommunen.

Polisen har också medverkat vid kommunens landsbygdsråd och på så sätt fått en bra inblick och en bra kontakt med boende utanför vår huvudtätort. Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas under 2021.