Lilla Edet – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Det som ligger till grund för löftet är den dialog med medborgarna som genomfördes hösten 2020 samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Det här lovar vi

Utifrån medborgardialogen och de aktuella lägesbilderna kommer den prioriterade arbetsinriktningen under 2021 innebära att vi ska arbeta för en tryggare utomhusmiljö och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Aktiviteter

 • Polisen och Lilla Edets kommun startar tillsammans ett lokalt BRÅ, Brottsförebyggande råd. Rådet kommer löpande ta fram en gemensam lägesbild utifrån arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
 • Polisen kommer att motverka ordningsstörningar samt skadegörelse genom polisiär närvaro på särskilt drabbade platser.
 • Kommunen kommer att genomföra två trygghetsronder tillsammans med polis och ungdomar.
 • Kommunen kommer även att göra insatser inom följande områden:
  - Belysning i fler gångtunnlar samt en stor satsning med bättre effektbelysning i vissa gångtunnlar.
  - Bättre belysning vid övergångstället vid Boströms och Brovägen/Skillnadsgatan.
  - Belysningsträd uppförs vid Lödöse pendelstation.
  - Fortsatt arbete med slyröjning längs gångstråk samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen.

Kontakt:
Victor Prästbacka, kommunpolis i Lilla Edet, telefon 010-565 26 70