Lilla Edet – medborgarlöften

Medborgarlöfte 2022

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Det som ligger till grund för löftet är den dialog med medborgarna som genomfördes hösten 2020 samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Polisområdets inriktning är att samtliga samverkansöverenskommelser med kommuner ska förnyas och uppdateras från och med 1 januari 2023. Polisområdets inriktning är dessutom att det ska arbetas fram kunskapsbaserade årliga lägesbilder tillsammans med respektive kommun. För att ge utrymme till detta utvecklingsarbete, beslutas att samtliga nu gällande medborgarlöften förlängs ytterligare ett år.

Målet är vidare att medborgarlöftena fortsättningsvis ska vara så väl förankrade och genomarbetade att löftena kan skrivas för två år i taget för att på så sätt kunna arbeta mer långsiktigt med den lokala problembilden.

Det här lovar vi

Utifrån medborgardialogen och de aktuella lägesbilderna kommer den prioriterade arbetsinriktningen under 2022 innebära att vi ska arbeta för en tryggare utomhusmiljö och utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Aktiviteter

  • Polisen och Lilla Edets kommun kommer löpande ta fram en gemensam lägesbild utifrån arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST) samt årligen ta fram en gemensam strategisk lägesbild.
  • I samverkan ytterligare utveckla det brottsförebyggande arbetet genom bättre kartläggning och analys.
  • Polisen kommer att motverka ordningsstörningar samt skadegörelse genom polisiär närvaro på särskilt drabbade platser.
  • Kommunen kommer att genomföra två trygghetsvandringar tillsammans med polis och ungdomar.
  • Kommunen kommer att göra insatser inom följande områden:
    - Effektbelysning kommer att sättas upp i två gångtunnlar.
    - Fortsatt arbete med slyröjning längs gångstråk samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen, samt att en inventering om tätortsnära skogsområden kommer att genomföras.

Kontakt:
Victor Prästbacka, kommunpolis i Lilla Edet, telefon 010-565 26 70