Linköping – medborgarlöften

Polisen och Linköpings kommun lovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskilt fokus på brottsutsatta platser.

Medborgarlöfte 2021-2022

Situationen idag
Trygghetsmätningar visar att Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Dock är det stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och brottsutsatta än andra.

Polisen och Linköpings kommun har en gemensam handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Handlingsplanen har tre prioriterade samverkansområden: organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. Vi har valt att fokusera medborgarlöftet på att motverka otrygghet och brott i offentlig miljö.

Vi lovar att:

  • Utifrån en samlad lägesbild utveckla och samordna trygghetsskapande närvaro på otrygga och brottsutsatta platser.
  • Arbeta med fysiska åtgärder för att öka säkerhet och trygghet i stadsmiljön. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, parkskötsel och renhållning.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Målet med våra aktiviteter är att öka tryggheten och minska brottsligheten i den offentliga miljön.

Följ med i Trygghetsarbetet

Trygghetsarbete

Arbetet kommer månadsvis att följas upp och kommuniceras via våra sociala medier och våra hemsidor www.polisen.se och www.linkoping.se.

---------------------------------------------------------

Medborgarlöfte Skäggetorp 2018-2019

  • Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
  • Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området.
  • Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
  • Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.

Uppföljning Linköping_tertial 1-2_2019.pdf

Uppföljning 2018