Ljungby – medborgarlöften

Medborgarlöfte i Ljungby kommun 2021.

Inledning

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun tillsammans medborgarlöften.

Bakgrund

I Ljungby kommun har vi sedan 2005 haft ett etablerat samarbete mellan kommun och polis både på strategisk och operativ nivå. Parterna har skrivit samverkansavtal och lyft upp konkreta mål. Under senare år har detta samarbete utvecklats genom att polisen inrättat funktionen kommunpolis och kommun och polis tecknat medborgarlöfte med gemensamma konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Lägesbild

De senaste åren har Ljungby kommun och polisen genomfört dialogmöten kring trygghet, trygghetsvandringar och möten kring grannsamverkan. Resultatet av dessa medborgardialoger har tillsammans med årliga trygghetsundersökningar, statistik och medarbetardialoger använts till att skapa en lägesbild och ta fram medborgarlöftet. Vi har också genom vårt Operativa Brål fått en bättre bild av vilka områden i samhället vi behöver arbeta med för att skapa trygghet för kommunens invånare.

I medborgarlöftet för 2020 lovade kommunen och polisen att genomföra minst två dialogmöten och en grannsamverkansträff men på grund av pandemin har dessa fått ställas in. Läget inför 2021 är fortsatt osäkert, men målsättning är att kunna genomföra träffar på något sätt.

De områden där det finns behov av trygghetsskapande åtgärder är främst:

Tryggt boende

Oron för att utsättas för inbrott har minskat, men är fortfarande för hög i relation till andelen faktiska inbrott. Detta är särskilt märkbart på landsbygden. Detta skapar i sig en otrygghet som vi måste bemöta och arbeta med.

Trygg och säker trafikmiljö

I takt med att antalet registrerade A-traktorer ökat har också antalet polisinitierade ingripanden för denna fordonstyp blivit fler. Problemet med motorburen ungdom i allmänhet har också ökat. Det handlar både om hastighetsöverträdelser och tillbud. Även anmälningarna om störande trafik, nedskräpning och oljud har blivit fler. Problem finns i hela kommunen och förekommer både vardagar och helger.

Tryggt samhälle

Missbruket av narkotika ökar i samhället, framförallt bland unga. Under det senaste året har t.ex. antalet överdoser bland ungdomar blivit fler och förekomsten av okända preparat ökat. Synen på narkotika har blivit mer liberal vilket är oroande.

Under det senaste året har skadegörelse och klotter ökat i samhället vilket bidrar till en allmän otrygghetskänsla samtidigt som det är förenat med stora kostnader.

Bedrägerier riktade mot äldre är ett stort problem som inte ser ut att minska. Brotten utförs både via telefon och på plats och skapar en otrygghet både för de som utsätts och deras anhöriga.

Medborgarlöften för 2021

Tryggt boende

  • Kommunen och polisen genomför tillsammans minst två dialogmöten om trygghet per år.
  • Kommunen och polisen genomför tillsammans minst en trygghetsvandring per år.
  • Kommunen och polisen genomför tillsammans minst ett grannsamverkansmöte per år.

Trygg och säker trafikmiljö

  • Polisen genomför beteendeövervakning och riktade insatser mot A-traktorer och motorburen ungdom.
  • Polisen och kommunen genomför ett dialogmöte med ungdomar med A­traktorer samt deras vårdnadshavare.

Tryggt samhälle

  • Kommunen och polisen genomför riktade insatser för att minska förekomst av narkotika framförallt bland unga i kommunen.
  • Kommunen och polisen arbetar aktivt för att kartlägga orsaken till den ökade skadegörelsen.
  • Kommunen och polisen arbetar med preventiva åtgärder för att minska ska­degörelsen på offentliga byggnader.
  • Kommunen arbetar aktivt för att sanera klotter enligt Verksamhetsplan mot klotter.
  • Kommunen och polisen genomför informationsinsatser för att minska risken för att utsättas för bedrägeri.

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske varje år. En utvärdering ska göras i samband med att nytt medborgarlöfte skrivs 2022.

Ljungby 2020-12-21

Ljungby kommun

Magnus Gunnarsson
Kommunstyrelsens ordförande

Polismyndigheten

Roger Olsson
Lokalpolisområdeschef

Dokument