Lycksele – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger, enkätsvar, datamaterial och medarbetardialog samt underlag från polisens brottsstatistik och händelserapporter.

Medborgarlöfte 2023–2024

Tillsammans genom samverkan har polisen och Lycksele kommun utsett följande prioriterade områden för perioden:

 • Vi ska tillsammans arbeta förebyggande mot unga med fokus på tobak, alkohol, narkotika och våld.
  Det långsiktiga målet mot ett samhälle fritt från tobak, alkohol, narkotika och våld kräver bred samverkan och fokuserat arbete mot framför allt unga. Vi har tillsammans ett brett utbud av verktyg att använda i arbetet.
 • Vi ska tillsammans arbeta med kunskapshöjande insatser för att förhindra brott mot olika målgrupper.
  Vi har sett behov av ökade informationsinsatser för att förhindra bedrägeribrott och stölder mot både privatpersoner och företag. Insatser kommer ske mot att minska oron och öka beredskap för inbrott. Därtill genomförs olika insatser för att öka kunskapen om polisens arbete hos olika grupper som lärare och omsorgspersonal.
 • Vi ska tillsammans arbeta för ett tryggare centrumområde.
  I våra kartläggningar ser vi att centrum återkommer som ett mer otryggt område än andra. Fortsatta satsningar på utveckling, nya aktiviteter och synlig polisiär närvaro är målet med detta löfte.
 • Vi ska tillsammans arbeta med att motverka trafikbrott och trafikstörningar.
  Alla medborgare ska känna sig trygga även i trafiken och vi fortsätter arbetet med att minska antalet störningar med koppling till höga ljud.