Malå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Skellefteå och Malå kommun lovar att tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i Malå kommun och förstärka känslan av en närvarande polis.

Polis och kommun ska arbeta för att minska tillgängligheten till narkotika genom att:

  • Polisen ska öka antalet anmälda narkotikabrott.
  • Genomföra gemensamma brotts- och drogförebyggande informationsinsatser.

Polis och kommun ska arbeta för att förbättra trafiksituationen i Malå genom att:

  • Polisen genomför riktade insatser mot buskörning.
  • Genomföra informationsinsatser till ungdomar och vuxna kopplat till trafikbeteende och attityder.
  • Kommunen ser över trafiksituationen vid skolan.

Genomförande 2020-2022

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i det befintliga samverkansavtalet mellan polisen och Malå kommun. Ansvar för de olika aktiviteterna finns i den gemensamma handlingsplanen. Medborgarlöftet är en process som ständigt är pågående och ska årligen revideras utifrån den lokala problembilden i kommunen, i nära samråd med medborgarna.

Effekter som eftersträvas

Effekterna med det lokala medborgarlöftet i Malå kommun förväntas öka medborgarnas upplevda trygghet, öka förtroendet för polisen samt minska brottsligheten. Kommunens medborgare och lokalsamhället ska göras mer delaktiga i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet.

Kommunikation

Medborgarna kan ta del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, samt medborgarlöftet på kommunens hemsida respektive polisens hemsida.

Medborgarlöftets resultat ska följas upp genom mätning och fortlöpande redovisning av antalet genomförda aktiviteter i den kommunala samverkansgruppen. Redovisningen ska kommuniceras på kommunens respektive polisens hemsidor.