Malmö Norr – medborgarlöften

Möllevången - Rådmansvången

Malmö skall vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i. Medborgarlöftet syftar därför till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer.

Möllevången och Rådmansvången är två stadsområden centralt belägna i Malmö. Stadsområdena gränsar till varandra och har en liknande lokal lägesbild.

Resultat från polisens trygghetsmätning påvisar ett behov av insats för att öka tryggheten för medborgarna i området. Mätningen visar också att nedskräpning, missbruksproblem samt störningar i utomhusmiljön har stor negativ påverkan för tryggheten.

En kartläggning genom medarbetar- och medborgardialog påvisar att områdena präglas av en i många delar öppen drogscen.

Områdena har flertalet skolor på grundskole- och gymnasienivå.
I det uppsökande arbetet med barn och ungdomar kan man tydligt se ett orsakssamband mellan den upplevda känslan av otrygghet och den allmänna lägesbilden i dessa områden.

Med anledning av den presenterade lägesbilden antar polisen, Malmö stad, Fastighetsägare BID (Boende, Integration, Dialog) Möllevången härmed ett gemensamt medborgarlöfte för Möllevången och Rådmansvången.

Inriktning för medborgarlöftet under april 2021 till april 2022 kommer att vara:

Genom en aktivitetsplan så ska samtliga aktörer redovisa tänkta åtgärder och insatser för att skapa tydlighet i samverkansprocessen för medborgarlöftet.

 • Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
  Ett särskilt fokus ska ligga på gruppen barn och ungdomar.
 • Malmö stad förbinder sig att arbeta med fokus på förebyggande verksamhet kopplat till barn och ungdomar.
 • Fastighetsägare BID Möllevången förbinder sig att arbeta med förebyggande verksamhet kopplat till den lokala.
  Ett särskilt fokus ska ligga på gruppen barn och ungdomar.

Tillsammans så ska vi verka för att minska den upplevda otryggheten i dessa områden. Då fokus ligger på barn och ungdomar, kommer vi att ta tillvara denna grupps engagemang genom att involvera dem. På så sätt hoppas vi uppnå positiva effekter.
Medborgarlöftet har även som mål att bidra till en mer långsiktig förändring genom att stärka samtliga aktiva parters lokala närvaro och tillgänglighet.

Medborgaren kommer att ges möjlighet att regelbundet följa arbetet i:

 • Digitala kanaler och sociala medier.
 • Media
 • Medborgardialog

Uppföljning av medborgarlöftet kommer ske genom:

 • Resurs och aktivitetsuppföljning
 • Prestationsuppföljning
 • Effektuppföljning

Datum: 2021-04-22

Åsa Nilsson
Lokalpolisområdeschef Malmö Norr

Jan Svärd
Ordf. Fastighetsägare BID Möllevången

Carina Opasiak
Avdelningschef Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Utredning


Ängelholmsgatan

Malmö skall vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i. Medborgarlöftet syftar därför till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer.

Ängelholmsgatan är en del av stadsområde Möllevången i Malmö.
Gatan är representativ för området när det gäller infrastruktur, boendeformer och verksamheter. Delar av gatan är periodvis också en av Malmö stads sommargator.

Resultat från polisens trygghetsmätning påvisar ett behov av insats för att öka tryggheten för medborgarna i området. Mätningen visar också att nedskräpning, missbruksproblem samt störningar i utomhusmiljön har stor negativ påverkan för tryggheten. Det finns också ett behov av tillsyn av verksamheter längs gatan.

Med anledning av den presenterade lägesbilden så antar polisen, Malmö stad, Fastighetsägare BID (Boende, Integration, Dialog) Möllevången härmed ett gemensamt medborgarlöfte för Ängelholmsgatan.

Inriktning för medborgarlöftet under april 2021 till april 2022 kommer att vara:

Genom en aktivitetsplan ska samtliga aktörer redovisa tänkta åtgärder och insatser för att skapa tydlighet i samverkansprocessen för medborgarlöftet.

 • Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
 • Malmö stad förbinder sig att arbeta med tillsyn av verksamheter längs gatan och med situationell brottsprevention.
 • Fastighetsägare BID Möllevången förbinder sig att arbeta enligt BID processen tillsammans med lokalpolisområde Norr och Malmö stad.

Tillsammans ska vi verka för att minska den upplevda otryggheten längs Ängelholmsgatan, detta genom att aktivt arbeta mot den presenterade lägesbilden.

Samtidigt ska samtliga aktörer verka för en långsiktig positiv effekt och skapa en stabil samhällsutveckling genom att tillvarata den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns på Ängelholmsgatan.

Medborgaren kommer att ges möjlighet att regelbundet följa arbetet i:

 • Digitala kanaler och sociala medier.
 • Media
 • lnformationsbrev
 • Medborgardialog

Uppföljning av medborgarlöftet kommer ske genom:

 • Resurs och aktivitetsuppföljning
 • Prestationsuppföljning
 • Effektuppföljning

Datum: 2021-04-22

Åsa Nilsson
Lokalpolisområdeschef Malmö Norr

Mathias De Man
Avdelningschef Miljöförvaltningen

Peter Nilsson
T.F avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö

Jan Svärd
Ordf. Fastighetägare BID Möllevången