Malmö, Sofielund - Medborgarlöfte

Malmö skall vara en trygg och säker stad att både bo och vistas i. Medborgarlöftet syftar därför till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan polis, kommun och andra aktörer.

Sofielund är ett stadsområde beläget i de centrala delarna av Malmö. Den södra delen är med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Trots detta så har södra Sofielund haft en positiv områdesutveckling de senaste åren men har behov av fortsatt arbete för att öka tryggheten bland medborgarna.

Resultat från polisens trygghetsmätningar påvisar ett behov av att öka tryggheten för medborgarna i området. Mätningen visar även att missbruksproblem samt nedskräpning i området har en negativ påverkan på tryggheten.

Medarbetar- och medborgardialoger i Sofielund påvisar att otryggheten på kvällar kan kopplas till en öppen narkotikahandel i området. Det finns ett behov av ett fortsatt arbete i området för att stärka medborgarnas förtroende för myndigheter och vilja att delta i rättsprocesser.

Barn och unga, boende i området, vittnar om en öppen narkotikahandel kring deras skolmiljö och det finns en ökad risk för att hamna i kriminalitet. Barn och unga har ett lågt förtroende för myndigheter.

Med anledning av den presenterade lägesbilden antar polisen, Malmö stad, Fastighetsägare BID (Boende, Integration, Dialog) Sofielund härmed ett gemensamt medborgarlöfte för området Sofielund.

Inriktning för medborgarlöftet under april 2022 till april 2023

Genom en åtgärdsplan ska aktörer redovisa åtgärder och insatser för att skapa tydlighet i samverkansprocessen för medborgarlöftet.

• Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom en polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
Ett särskilt fokus på skola och unga samt det särskilt utsatta området Södra Sofielund men även i dess direkta närhet.
• Malmö stad förbinder sig att arbeta med situationell brottsprevention samt tillsyn.
• Malmö stad förbinder sig att arbeta aktivt med förebyggande verksamhet kopplat till barn och ungdomar.
• Fastighetsägare BID Sofielund förbinder sig att arbeta enligt BID processen tillsammans med lokalpolisområde Norr och Malmö stad.

Tillsammans genom samverkan ska vi verka för att minska den upplevda otryggheten i dessa områden, detta genom att aktivt arbeta mot den aktuella lägesbilden. Då fokus ligger på barn och ungdomar, kommer vi att ta tillvara på deras engagemang genom att involvera dem i processen.

Samtliga aktörer skall verka för en långsiktig och positiv effekt samt skapa en stabil samhällsutveckling genom att tillvarata den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns i området Sofielund.

Medborgaren kommer att ges möjlighet att regelbundet följa arbetet i:
• Digitala kanaler och sociala medier.
• Media
• Informationsbrev
• Medborgardialog

Uppföljning av medborgarlöftet kommer ske genom:
• Resurs och aktivitetsuppföljning
• Prestationsuppföljning
• Effektuppföljning

Undertecknat:

Åsa Nilsson
Lokalpolisområdeschef Malmö Norr

Caroline Tandefeldt Enhetschef
Trygghet & samordnad tillsyn
Miljöförvaltningen

Andrew Roberts
Avdelningschef
Avdelningen för offentlig miljö
Fastighets- och gatukontoret

Jan Svärd
Ordf. Fastighetsägare BID Sofielund

Carina Opasiak
Avdelningschef IFO utredning
Arbetsmarknad och socialförvaltningen

Åtagande för Medborgarlöfte Sofielund 2022-2023

Åtagande polisen:
• Medborgardialog med boende och näringsverksamheter i området.
• Regelbunden närvaro i området.
• Förbättra kamerabevakningen i området
• Nära samarbete med ASF och andra aktörer för att tidigt förhindra och förebygga rekrytering till kriminalitet och missbruk bland barn och ungdomar.
• Tillsammans med Malmö stad samverka genom SSPF för en trygg skolgång.

Åtagande Fastighets- och gatukontoret:
• Prioritera renhållningsinsattser i området
• Fortsätta arbetet med trygghetspatruller
• Kontinuerlig dialog med polisen, BID, ASF, boende och verksamheter (ökad kunskap om behov och bättre planeringsunderlag)
• Hastighetsdämpande åtgärder och ökad grönska i området
• Utlåning av blomlådor som trafikdämpare
• Sommartorg Seveds plan i dialog med boende och verksamheter

Åtagande för Arbetsmarknad och socialförvaltningen, Enheten för Förebyggande och tidigt stöd (ASF):
• tillsammans med polis tidigt upptäcka negativa, destruktiva beteenden som innebär brott mot regler och lagar bland unga.
• vara närvarande och möta upp unga i riskgrupp, samt slussa vidare till adekvat stöd för den unge och dess familj.
• ta in ungas perspektiv om deras närmiljö, trygghet, trafik och öppen droghandel, och förmedla det till SSPF.
• tillsammans med polisen regelbundet följa upp de aktiviteter som rör barn och unga i medborgarlöftet i syfte att systematisera det gemensamma arbetet.

Åtagande Fastighetsägare BID Sofielund:
• Fastighetsägare BID Sofielund bidrar för medverkande i trygghetscertifieringar av fastigheter kopplat till trygghetvandringar fastighetsnära och kvartersvis.
• Fastighetsägare BID Sofielund bidrar med systematisk genomgång och sammanställning av verksamheter, fastighetsbestånd, för att identifiera utmaningar.
• Fastighetsägare BID Sofielund bidrar genom sitt nätverk för att skapa kortsiktiga och långsiktiga lösningar utifrån BID metoden.
• Metoden innebär att arbeta med förebyggande verksamhet kopplat till den lokala problembilden. Fokus är på att skapa trygga och trivsamma miljöer som prioriterar serös fastighetsförvaltning för trygga boendemiljöer och som leder till minskad omflyttning och ökad kollektiv styrka.
• Ett särskilt fokus skall ligga på gruppen barn och ungdomar

Åtagande Malmö stad, Miljöförvaltningen:
• Bedriva behovsanpassad tillsyn utifrån miljönämndens reglemente och miljö- och hälsoskydds, och livsmedelslagstiftningen med fokus på framförallt verksamheter inom Sofielunds industriområde.
• Vara behjälplig med samordning av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser inom Tryggare Malmö i Sofielunds industriområde utifrån identifierade behov.