Mariestad - medborgarlöfte

Under 2021 kommer polisen och kommunen att ha ett särskilt fokus på ungdomar i riskzon, trafik och skadegörelser.

Två polisen diskuterar med ungdomar som sitter på en bänk.

Polisen och Mariestads kommun kommer att fokusera på ungdomar i riskzon. Syftet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller ett narkotika missbruk.

Bakgrund

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande överenskommelse genom samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.
Lägesbilden är framtagen genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala kartläggningar.
Brottstatistiken visar att skadegörelsen ökar i kommunen.

Problembild

Narkotika: Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enorm. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar.

Trafik: Trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade förare, ”buskörning” och övriga trafikanter som inte följer trafikregler bidrar till otrygg miljö.

Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka problematiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Skadegörelse är ett ökat problem i kommunen och medför stora kostnader. Det bidrar också till att människor ofta upplever otrygghet i frekvent drabbade områden. Därför är det viktigt med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Vårt löfte till dig

Under 2021 kommer polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzonen och på platser där ungdomar möts. Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden och motorburen problematik med lagöverträdelser.

Vi lovar att:

  • Polis ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar, om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Polis o kommun ska genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelser.
  • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.

Följ med hur det går

Invånarna i Mariestad kan följa arbetet genom:

  • Medborgardialoger
  • www.polisen.se/Medborgarloften
  • Facebook: Polisen östra Skaraborg
  • Mariestads kommuns hemsida

 

Helén Benjaminsen

 Kontakt

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till: 

Helén Benjaminsen
Kommunpolis i Mariestad
Telefon: 114 14
E-post: helen.benjaminsen@polisen.se