Uppföljning 2020 medborgarlöfte Mariestad

Under 2020 drabbades Sverige av en pandemi och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Mariestad.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2020

I medborgarlöftet för 2020 lovade polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Syftet var att tidigt fånga upp individer som riskerar att dras in i narkotika missbruk och/eller kriminalitet.

  • Utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar om hur man ser tecken på att någon riskerer hamna i missbruk. Under 2020 är temat för informationen tobak.
  • Kommun och polis ska söka sig till mötesplatser där ungdomar träffas och samverkan ska ske inför större evenemang.
  • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Drogförebyggande

Polisen har regelbundet samverkat med kommunen i befintliga samverkansgrupper gällande ungdomar, och gemensamt har vi startat upp nya grupper med bland annat socialtjänst och skola. Vi har genomfört orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare tillsammans med socialtjänsten och skola i ett led att förebygga den skadegörelse som har varit 2020.

Polis och kommun har en utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Vi har jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar och varit kontaktskapande och gränssättande

I våras hade vi träff med gymnasielever för att stämma av läget bland unga och droger och berätta hur vi jobbar i samverkan.

Skola

Skolan har till stor del haft distansundervisning men innan dess genomförde vi spontana och relationsskapande besök på skolor och fritidsgårdar.

Vi har även haft drogrelaterade insatser mot unga i skolmiljö just för att förebygga drogförsäljning och förhindra missbruk.

Trygghetsskapande insatser

Polisen har jobbat aktivt med hög synlighet och närvaro i bil och till fots vid platser som genom vårt lägesbildsarbete uppfattas som otrygga inom kommunen. Patrullering och närvaro vid skolor och resecentra, insatser och spaningsuppdrag mot kända platser och individer.

Polisen har också medverkat vid uppstart av nya grannsamverkansområden.

Inom trafiken har vi genomfört hastighetskontroller, nykterhetskontroller och övervakning i och utanför tätort, bearbetat inkomna tips inriktat på motorburen problematik och störande körning. Tillsyn och närvaro vid spontan cruising och A-traktorträffar.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Mariestads kommun har ökat under en treårsperiod.

Det man bland annat kan se är en ökning av anmälda skadegörelser och tillgreppsbrott.

När det gäller trafik och narkotikabrott som oftast initieras av polisen själva kan vi se att även brott inom dessa kategorier ökar jämfört med de senaste åren.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Mariestads kommun kommer under 2021 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.