Uppföljning 2021 medborgarlöfte Mariestad

Ännu ett år i pandemins tecken och året som gått har varit mycket speciellt, men trots det har polisen genomfört insatser för att uppfylla medborgarlöftet i Mariestad.

Problemområden och polisens del i medborgarlöftet 2021

I medborgarlöftet för 2021 lovade polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon, trafik och skadegörelser.

  • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar, om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelser.
  • Besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna, polisens egen medarbetarenkät för sina anställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och polisens statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Ungdomar i riskzon

Med ”ungdomar i riskzon” syftar vi på ungdomar som riskerar att till exempel dras in i kriminella nätverk eller narkotikamissbruk.

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst, drogsamordnare och fält/fritidsledare medverkat.

En utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Polisen har jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar. Besökt skolor och förskolor i syfte att skapa trygghet i skolmiljö utifrån viss problematik, även genomfört spontana besök på fritidsgårdar.

Vi har haft drogrelaterade insatser riktade mot ungdomar och narkotikasök med hund på skola, varit med på lektioner och pratat om problematiken kring hot i sociala medier.

Vi har gjort kontroller på gym gällande doping.

Träff med flera klasser i åk 6 bland annat i ämnet ”Brott o påföljder”. Träffat gymnasieelever där vi informerat och haft en frågestund om narkotika, tecken på missbruk och ”pågående dödligt våld” tillsammans med andra aktörer inom kommunen.

Trafik

I trafikmiljön har vi varit kontaktskapande och gränssättande bland motorburna ungdomar, bland annat vid skolor, hamnområde, resecentra, MC Donalds, campingar och större parkeringsplatser.

Har haft riktade trafikinsatser utifrån problembilder i och utanför tätort, bland annat mopedsatsning, vid spontan cruising, ”fordonstrafik förbjuden” i hamnen och vid EPA/A-traktor träffar.

Nationella och internationella riktade trafikinsatser såsom hastighet, nykterhet, beteende i och utanför tätort, även vid skolor. Insatser mot yrkestrafik, spanings och tvångsmedelssökande uppdrag.

Moped/el mopeder, mopedbil och A-traktor kontroller vid högstadier o gymnasieskolor, besiktigat och beslagtagit fordon och tagit kontakt med föräldrar.

Vi har varit på plats vid bilträffar där vi skrivit flertalet ordningsföreläggande, besiktigat fordon, omhändertagit berusade personer, tillsägelser och avvisanden och förverkat alkohol.

Polis har medverkat i en regional arbetsgrupp från Länsstyrelsen, ”Motorburen problematik”, tillsammans med kommunen och skickat ut ett digitalt till brev till föräldrar via skolan – ”Till dig som äger och kör en A-traktor eller ”EPA”.

Skadegörelser och trygghetsskapande insatser.

Vi har haft kontakt med handlare på orten, trygghetsskapande patrullering och synlighet i bil och till fots på platser som upplevs som otrygga, även cykelpatrullering.

Trygghetsvandring på otrygga platser tillsammans med säkerhetssamordnare och personal från tekniska.

Kontroller vid bland annat vid resecentra, skolor, båthamnar och servicehus.

Till syner i området kring Högelid.

Polisen har också samverkat med HVB hem och LSS boenden.

Medverkat vid exempelvis grannsamverkansmöten, samverkansmöte med skola inför student och med krögare.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Mariestads kommun pendlar något under en tre års period.

Man kan främst kan se en ökning av anmälda tillgreppsbrott under 2021, det som sticker ut är bland annat tillgrepp i garage, källare/vind, ur båt och cyklar.

När det gäller narkotikabrott och trafikbrotten som oftast initieras av polisen själva, kan vi se att dessa anmälda brott minskat från förra året men varierar över tid.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Mariestads kommun kommer under 2022 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

/Helén Benjaminsen
 Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång.