Uppföljning 2022 medborgarlöfte Mariestad

Polisens del i medborgarlöftet 2022

I medborgarlöftet för 2022 lovade polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på trygghet i hem och närmiljö.

  • Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar, om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelser.
  • Besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.
  • Parterna ska gemensamt arbeta med ungdomsgrupper med målsättning att ungdomar inte ska bli så kallade ”livsstilskriminella”.
  • Det ska upparbetas ett samarbete kring att uppnå ett mer operativt arbete i brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Medborgarlöftet har tagits fram genom dialoger med kommuninvånarna och polisanställda, polisens och kommunens gemensamma lägesbilder och statistik på anmälda brott.

Insatser kopplade till medborgarlöftet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Uppstart av arbetsmodellen EST – Effektiv Samordning för Trygghet, en viktig del i samarbetet mellan Mariestads kommun och polis, där även andra aktörer såsom ambulans, RÖS, näringsliv, fastighetsbolag m.fl. involveras. Genom samverkan skapas en gemensam lägesbild i det trygghetsskapande arbetet mot brott och ohälsa.

Denna arbetsmodell har startats upp och implementerats under året där vi har haft regelbundna möten tillsammans, samordnat åtgärder och jobbat trygghetsskapande i kommunen.

En utvecklad samverkan där vi delar lägesbilder med varandra och hittar korta kontaktvägar, vi kan då lättare genomföra insatser tillsammans eller var för sig beroende på problembild.

Ungdomsutredare och områdespolisen har haft klassinformation ang. hot i sociala medier och visat filmen ”Delbart” i 3 stycken klasser åk 7,8,9. Även Workshop – ”Skapa trygghet för ungdomarna i Mariestad”.

Enskilda anmälningsmöten tillsammans med socialtjänsten, ungdomar och deras föräldrar har ägt rum och föräldramöte på Grangärdet, Högelid och Unicaskolan åk 6 gällande ungdomsbrottslighet och narkotika.

Informationsträff för föräldragrupp på socialtjänsten och samverkansmöte med socialtjänsten.

Samverkat med skola, socialtjänst och folkhälsa kring student och skolavslutning, även aktörer som ambulans och Svenska kyrkan var delaktiga.

Hög polisiär närvaro under studentdagarna, vilket resulterade i ett nyktrare, tryggare och lugnare studentfirande i staden.

Narkotika

Polisen har haft regelbundna träffar med kommunen i olika samverkans forum bl.a. på Elverket och i ungdomsforum gällande ungdomar, där representanter från skola, socialtjänst, drogsamordnare och fält/fritidsledare medverkat.

Vi har jobbat tipsbaserat mot narkotika och ungdomar. Besökt skolor och förskolor i syfte att bygga en relation till ungdomar och personal, även skapa en trygghet i skolmiljö utifrån viss problematik och genomfört spontana besök på fritidsgårdar har genomförts.

En riktad insats med narkotikahund på en av kommunens skolor, även utan hund på en gymnasieskola.

Krogtillsyner och kontroll på flertalet gym gällande doping.

Genomfört bekymringssamtal kring unga som vistas i olämpliga miljöer.

Jobbat tvångsmedelssökande mot personer i centrum och i hamnen.

Trafik

Riktade och spontana trafikinsatser, flertalet lagföringar och trygghetsskapande åtgärder med fokus på hastighet, nykterhet och trafikfarliga beteenden.

Stor närvaro och synlighet i och utanför tätort, även vid skolor.

Haft riktade trafikinsatser utifrån problembilder och bearbetat inkomna tips.

Insatser mot yrkestrafik, spanings och tvångsmedelssökande uppdrag.

I trafikmiljön har vi kontrollerat A-traktorer, varit kontaktskapande och gränssättande bland motorburna ungdomar, bland annat vid skolor, hamnområde, resecentra och större parkeringsplatser.

Kontroll av studentflak vid student.

Skadegörelser

Vi har haft kontakt med handlare på orten för att stämma av läget. Trygghetsskapande patrullering och synlighet i bil och till fots på platser som upplevs som otrygga.

Trygghetsvandring på otrygga platser tillsammans med kommunen och föreningar från orten.

Krogtillsyner tillsammans med kommunens alkoholhandläggare.

Till syner vid bland annat krogar, butiker, skolor, båthamnar, domkyrkan, servicehus, vid resecentra och i stadsparken. Vi har avvisat, avlägsnat, omhändertagit (LOB), skrivit orosanmälan till socialtjänsten och förverkat alkohol.

Medverkat vid grannsamverkansmöten och samverkat med krögare.

Brott och synlighet

Man kan konstatera att den anmälda brottsligheten inom Mariestads kommun pendlar något under en tre års period.

Brottskategorier såsom våldsbrott, trafikbrott, tillgrepp, bedrägerier, skadegörelser och narkotikabrott.

Man kan främst se en ökning av tillgreppsbrotten under 2022, det som sticker ut är bland annat stöld av drivmedel och villainbrott.

När det gäller narkotikabrott och trafikbrotten som oftast initieras av polisen själva, kan vi se att dessa brott minskat från förra året men varierar över tid.

Medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis som är viktig för en ökad upplevd trygghet.

Polisen och Mariestads kommun kommer under 2023 att fortsätta sin samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, ett gemensamt medborgarlöfte kommer att skrivas och undertecknas av parterna.

/Helén Benjaminsen
 Kommunpolis Mariestad-Töreboda-Gullspång.