Mark – medborgarlöften

Fokus på ökade insatser mot narkotika under 2021.

Medborgarlöftet är polisens åtagande där vi från myndigheten lovar att genomföra konkreta aktiviteter i syfte att minska de problem som kommit fram i den gemensamma lägesbilden.

Medborgarlöftet bygger på samlad information från de samverkande parterna och trygghetsundersökningens resultat. Upplevd otrygghet på vissa platser och en önskan om fler insatser mot narkotikarelaterad brottslighet hör till det som medborgarna i Mark särskilt lyft fram vilken ofta är kopplad till ungdomsbrottslighet.

För att minska problemen lovar vi följande aktiviteter under 2021:

  • Förstärkt närvaro på särskilt utpekade otrygga platser. Fokus är att öka tryggheten och minska risken att människor utsätts för brott.
  • Minst fyra riktade insatser mot narkotika med fokus på försäljning och ungdomar i riskzon.
  • Förebyggande arbete i skolmiljöer i syfte att skapa trygghet och motverka ungdomsbrottslighet.

Kommun och bostadsbolag stödjer arbetet genom:

  • Förebyggande arbete med informationsinsatser mot narkotikarelaterad problematik. Bland annat information till vårdnadshavare enligt Öckerömetoden som bygger på att minska droganvändningen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till droger.
  • Marks Bostads AB, MBAB, kommer särskilt att se över utrymmen som källare och vindar i sina bostadsområden i syfte att öka tryggheten för de boende och minska möjligheterna till tillhåll för kriminell verksamhet.

Om arbetet

De brottsförebyggande och trygghetsfrämjande satsningarna är del av ett långsiktigt samverkansarbete mellan Lokalpolisområde Borås, Marks kommun, MBAB och invånarna. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis, kommun och bostadsbolag.

Medborgarlöftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

1170x780px_Annika_Stomberg

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Annika Stomberg
kommunpolis
annika.stomberg@polisen.se
Telefon: 0725-877431 (kontorstid)