Mark – medborgarlöften

Lokalpolisområde Borås, Marks kommun och Marks Bostads AB (MBAB) kommer under 2019 fokusera på ett trygghetsskapande samarbete på bostadsområdet Hedbo i Skene.

Flerbostadshusen på Hedbovägen och Axel Bergengrens gata består av drygt tvåhundra lägenheter med stor etnisk och kulturell mångfald bland de boende. Lägesbilden visar att den upplevda otryggheten på området är utbredd.

Med bakgrund av detta vill ovan samverkanspartner tillsammans med de boende på området skapa gemensamma mötesplatser för samvaro under plattformen Grannsamverkan Hedbo.

Polisen, Marks kommun och MBAB samverkar kring följande punkter:

  • Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshusen på Hedbo.
  • Bistå i att organisera och medverka i en områdesdag på Hedbo under 2019, Hedbodagen.
  • Tillsammans med de boende initiera, planera och genomföra en årlig trygghetsvandring på Hedbo i syfte att stärka tryggheten på området.
  • Starta upp och delvis medverka i en kontinuerlig mötesplats i kvarterslokalen som MBAB tillhandahåller med de boendes intresse som fokus.

Med medborgarlöftet önskar vi åstadkomma:

Genom fasta mötesplatser och kontinuerlig dialog med de boende på Hedbo önskar vi öka gemenskapen både mellan de boende och med samverkansparterna.

Följ med i arbetet:

Mars kommun och Marks Bostad redovisar på sina respektive hemsidor hur arbetet fortskrider.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Marks kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

1170x780px_Annika_Stomberg

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till:

Annika Stomberg
kommunpolis
annika.stomberg@polisen.se
Telefon: 0725-877431 (kontorstid)