Mellerud – medborgarlöften

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöfte Mellerud

Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2022

Polisen och kommunen hämtar fortlöpande in synpunkter från kommunens förvaltningar, boende och besökare i kommunen. Detta är en hjälp för att göra problembilden tydlig. Utifrån problembilden ska sedan löften ges på en fokuserad Inriktning och konkreta aktiviteter. Medborgardialog har under hösten 2021 genomförts med hjälp av en digital enkät och utöver det har synpunkter inhämtats från kommunens lokala brottsförebyggande råd (BRA).

Medborgarlöfte

Utifrån enkätsvaren framkommer en bild av problem som kommuninvånarna vill att det ska satsas på. Här presenterade i rangordning.

 • narkotika
 • stölder och inbrott
 • personer med kopplingar till kriminella nätverk
 • ordningsstörningar eller gäng som stör
 • grov organiserad brottslighet
 • trafikbrott
 • skadegörelse utomhus

En övervägande del av dessa är problem som finns i den offentliga miljön och där det av utövaren används fordon av olika slag. Ett fokus på nedanstående områden bedöms komma att ge bra genomslag på de problem som belyses i enkäten.

Fokusområden

 • Trygghetsskapande arbete genom att följa den lokala lägesbilden
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Brott på väg utifrån evidensbaserad kunskap och underrättelser
  (arbetet följer polismyndighetens strategi för trafik som metod)

Åtgärdsplan

En åtgärdsplan kopplad till medborgarlöftet upprättas/revideras i början av 2022. I denna plan beskrivs vilka aktiviteter som ska utföras och vem som ansvarar för respektive aktivitet. Åtgärdsplanen följs upp fortlöpande under året.

Samverkansöverenskommelsen

Undertecknandet av Medborgarlöftet 2022 innebär en förlängning av tidigare upprättad samverkansöverenskommelse och gäller tills vidare. Syftet med överenskommelsen är att fortlöpande utöka, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Välkommen att höra av dig!

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Mellerud är du välkommen att höra av dig till:

Steve Sandén Johansson, kommunpolis, tfn: 010-565 24 40

Du kan även höra av dig till:
Glenn Nordling Folkhälsostrateg Melleruds kommun . 0530-181 03