Sök
Stäng Meny

Motala – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2021 där det framkommit att många medborgare känner sig otrygga på flera platser i kommunen.

  • Motala kommun och polisen kommer tillsammans med andrarelevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden därmedborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är attidentifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olikaformer av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommervara en central del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta föratt sprida information gällande konceptet Grannsamverkan ochBåtsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden ochminska antalet båtmotorstölder.

  • Fortsätta och utveckla det områdes- och nätverksbaserade arbetet sombedrivs i olika stadsdelar samt i ytterområdena, vilket övergripandesyftar till att samverka för bland annat ökad trygghet hos boende.

Medborgarlöften 2020-2021

Narkotikaanvändningen bland unga ökar, för att vända denna utveckling ska polisen och Motala kommun förenkla och förbättra samverkan i det drogförebyggande arbetet.

  • Socialtjänst, skola och polis ska starta upp en samverkansgrupp med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I arbetet ingår dessutom att ta fram ett gemensamt styrdokument
  • Polisen ska aktivt och kontinuerligt arbeta för att minska tillgången till narkotika samt för att i ett tidigt skede upptäcka ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk
  • Kommunen ska arbeta förebyggande och uppsökande i de miljöer där ungdomar vistas. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar ska ges kunskap om den lokala drogproblematiken och drogpolicys
Uppföljning T3_Motala (pdf, 300 kB)