Mullsjö – medborgarlöften

Polisen och Mullsjö kommun kommer under året arbeta tillsammans med följande medborgarlöfte.

Polismyndigheten och Mullsjö kommun har valt att förlänga 2021 års medborgarlöfte till att gälla även under 2022. Anledningen till förlängningen är att båda parter anser att medborgarlöftet rörande ungdomsrelaterad brottslighet är ett prioriterat arbetsområde som är långsiktigt. Vi har tagit lärdom av arbetet som genomförts 2021 och kommer att fortsätta utveckla det under 2022. 

Medborgarlöfte 2021-2022 

Polis och kommun kommer tillsammans arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet.

Inom brottsområden som:
– droger
– trafik
– skadegörelse

Det kommer vi bland annat göra genom följande aktiviteter

Droger

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun (med kommunens olika verksamheter) i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet. Utvärdering av samverkan sker varje tertial av båda parter.
 • Polisen ska utföra ett hund-sök per termin eller vid behov i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Mullsjö kommun skall kunna starta sociala insatsgrupper vid behov i samverkan med polis.
 • Mullsjö kommun bjuder in Polismyndigheten till kommundirektörens ledningsgrupp 4 ggr per år, eller vid behov. Syftet med träffarna är att kunna dela lägesbild på en strategisk nivå och utifrån detta tidigt kunna jobba förebyggande mot olika typer av kriminalitet.
 • Mullsjö kommun jobbar förebyggande med kompetensutbildning om risk och skyddsfaktorer för kommunens personal i syfte att tidigt upptäcka normbrytande barn och ungdomar.
 • Mullsjö kommun jobbar strategiskt och operativt med ”Mullsjö kommuns ANDT-arbete – Strategiplan” tillsammans med Regionens folkhälsoplanerare.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom. Både civilt och uniformerat i samverkan med personal som har bilinspektörs kompetens minst nio gånger om året.
 • Polisen ska jobb med trafiksäkerhet och har som målvärde att utföra minst 104 stycken trafikkontroller under året.
 • Mullsjö kommun skall arbeta med trafikreglerande beslut (hastighetdämpande åtgärder t ex upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar i syfte att sänka hastigheten) för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon på kvälls/nattetid.

Skadegörelse

 • Polisen och Mullsjö kommun ska utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Därav är det av vikt att polisanmälningar och tillbud till kommunen utförs efter rutiner gällande brott som anlagd brand, stöld, rasistiska klotter samt all skadegörelse.
 • Mullsjö kommun följer gällande rutiner för polisanmälningar samt bjuder in Polismyndigheten till gemensamma orsaksanalyser.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Microsoft Word - Uppföljning av medborgarlöfte för Mullsjö 2020 docx.docx