Mullsjö – medborgarlöften

Polisen och Mullsjö kommun kommer under året arbeta tillsammans med följande medborgarlöfte.

Medborgarlöfte 2021 

Polis och kommun kommer tillsammans arbeta förebyggande mot ungdomsrelaterad brottslighet.

Inom brottsområden som:
– droger
– trafik
– skadegörelse

Det kommer vi bland annat göra genom följande aktiviteter

Droger

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet. Utvärdering av samverkan sker varje tertial av båda parter.
 • Polisen ska utföra ett hund-sök per termin eller vid behov i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.
 • Mullsjö kommun skall kunna starta sociala insatsgrupper vid behov i samverkan med polis.
 • Mullsjö kommun bjuder in Polismyndigheten till kommundirektörens ledningsgrupp 4 ggr per år, eller vid behov. Syftet med träffarna är att kunna dela lägesbild på en strategisk nivå och utifrån detta tidigt kunna jobba förebyggande mot olika typer av kriminalitet.
 • Mullsjö kommun jobbar förebyggande med kompetensutbildning om risk och skyddsfaktorer för kommunens personal i syfte att tidigt upptäcka normbrytande barn och ungdomar.
 • Mullsjö kommun jobbar strategiskt och operativt med ”Mullsjö kommuns ANDT-arbete – Strategiplan” tillsammans med Regionens folkhälsoplanerare.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom. Både civilt och uniformerat i samverkan med personal som har bilinspektörs kompetens minst tre gånger om året.
 • Polisen ska jobb med trafiksäkerhet och har som målvärde att utföra minst 52 trafikkontroller under året.
 • Mullsjö kommun skall arbeta med trafikreglerande beslut (hastighetsdämpande åtgärder t ex upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar i syfte att sänka hastigheten) för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon på kvälls/nattetid.

Skadegörelse

 • Polisen och Mullsjö kommun ska utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner. Därav är det av vikt att polisanmälningar och tillbud till kommunen utförs efter rutiner gällande brott som anlagd brand, stöld, rasistiska klotter samt all skadegörelse.
 • Mullsjö kommun följer gällande rutiner för polisanmälningar samt bjuder in polismyndigheten till gemensamma orsaksanalyser.

Medborgarlöfte 2019-2020

 • Vi ska arbeta förebyggande mot trafikrelaterad brottslighet.

Det ska vi göra genom bland annat följande aktiviteter

 • Polisen ska arbeta med trafikkontroller och på så sätt också öka upp synligheten av polis i Mullsjö kommun.
 • Polisen ska arbeta med riktade kontroller mot mopeder, A-traktorer och bilburna ungdomar. Både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer vid minst tre tillfällen under 2020.
 • Områdespoliserna ska fortsätta sina täta kontakter med ungdomarna och vid behov kunna informera dem om trafiksäkerhet.
 • Mullsjö kommun ska arbeta med trafikreglerande beslut (hastighetsdämpande åtgärder t ex upphöjningar, avsmalningar och sidoförskjutningar i syfte att sänka hastigheten) för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon på kvälls/nattetid.
 • Mullsjö kommun ska arbeta med att informera medborgarna om möjligheterna att starta ”Grannsamverkan” med fysiska informationsmöten med polis och på den externa webben.

Uppföljning

Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Microsoft Word - Uppföljning av medborgarlöfte för Mullsjö 2020 docx.docx

Uppföljning 2020 tertial 1-2

Uppföljning 2018 tertial 3

Uppföljning 2017 tertial 3