Mullsjö – medborgarlöften

Medborgarlöftet är ett avtal mellan polisen och Mullsjö kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, skall arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

För att kunna nå framgång och effekt i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan mellan kommun och polis. Medborgarlöftet är ett samverksavtal mellan kommun och polis och förutsättningen för detta avtal är en gemensam lägesbild. Den gemensamma lägesbilden är en avgörande utgångspunkt och den klargör vilken typ av problematik som förekommer i kommunen och vad som bör prioriteras att arbeta mot för att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten.

För att kunna skapa en så bred och sanningsenlig lägesbild i Mullsjö kommun som möjligt har ett flertal olika källor och perspektiv analyserats och sammanställts under 2022. 

Medborgarlöfte 2023 

Mullsjö kommun och polisen har tillsammans identifierat tre områden gällande ungdomar som kommer att prioriteras under 2023:

 • Narkotika
 • Skadegörelse
 • Trafik

Polisen och Mullsjö kommun lovar att:

Arbeta med ungdomar och narkotika genom att:

Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet

 • Polisen skall genomföra hundsök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
 • Mullsjö kommun och polisen skall samverka på strategisk nivå och dela lägesbild i samband med kommunens ledningsgrupp och brottsförebyggande rådet
 • Polis och kommun skall träffas kontinuerligt på taktisk nivå, till exempel i samverkansgrupp 10 – 18 år, för att skapa bästa förutsättningar för att kunna arbeta brottsförebyggande
 • Polis och kommun ska även om det är möjligt samverka på en operativ nivå via t.ex. ungdomsteam eller annan likvärdig insats
 • Mullsjö kommun skall kunna starta insatser vid behov i samverkan med polis
 • Mullsjö kommun skall kontinuerligt jobba förebyggande med kompetensutveckling om risk- och skyddsfaktorer för kommunens personal
 • Mullsjö kommun skall jobba strategiskt och operativt med ”Mullsjö kommuns ANDT - arbete – Strategiplan” tillsammans med regionens folkhälsoplanerare

Arbeta med ungdomar och skadegörelse genom att:

 • Polisen och Mullsjö kommun skall tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner och kommunen skall följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud till kommunen.

Arbeta med ungdomar och trafik genom att:

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom, både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer
 • Mullsjö kommun skall arbeta med trafikreglerande beslut för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon.

Effekter

Polisen och Mullsjö kommun har enats om det övergripande målet om att arbeta aktivt för att förebygga brottslighet, öka tryggheten och minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i destruktiva och negativa miljöer och beteendemönster. Genom att upprätthålla en kontinuerlig dialog och en tät samverkan under året kommer vi att enskilt och tillsammans i olika aktiviteter kunna jobba med flexibla och effektiva insatser som beivrar brottsligheten inom de fokusområden som nämns ovan. Sammantaget kommer detta att minska brottsligheten och öka tryggheten i Mullsjö kommun.

Uppföljning

Här kommer vi att publicera uppföljningar så att du kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.