Sök
Stäng Meny

Uppföljning medborgarlöfte Mullsjö kommun 2023

Fokusområden

Narkotika

Polisen har arbetat aktivt med problematiken kring narkotika i Mullsjö kommun genom att verka uppsökande och närvarande i riskmiljöer där vi har underlag och information om att narkotika förekommer.

Skadegörelse

Polisen har arbetat aktivt med problematiken kring skadegörelse genom att arbeta med närvaro och synlighet på platser och vid tidpunkter där vi vet att skadegörelse förekommer.

Trafik

Polisen har arbetat aktivt med trafiksäkerhetsarbete genom att arbeta med synlighet och närvaro i det lokala trafiknätet i kommunen samt genom att genomföra riktade trafikkontroller.  

Aktiviteter

Narkotika

 • Områdespolisen skall fortsätta sin täta samverkan med skola och kommun i syfte att uppmärksamma, förebygga och minska problem relaterade till drogmissbruk och annan ungdomsrelaterad brottslighet.

  Detta har genomförts under första tertialet. I maj 2023 slutade nuvarande områdespolis och två stycken nya områdespoliser kommer till Mullsjö kommun under september 2023 i samband med ny terminsstart.

 • Polisen skall genomföra hund-sök i grundskolan i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar.

  Ett hundsök har genomförts under tertial 1, ingen narkotika anträffades.
 • Mullsjö kommun och Polisen skall samverka på strategisk nivå och dela lägesbild i samband med kommunens ledningsgrupp och brottsförebyggande rådet.

  Detta har genomförts under tertial 1

 • Polis och kommun skall träffas kontinuerligt på taktisk nivå, till exempel i samverkans-grupp 10 – 18 år, för att skapa bästa förutsättningar för att kunna arbeta brottsförebyggande.

  Detta har genomförts under tertial 1

 • Polis och kommun ska även om det är möjligt samverka på en operativ nivå via t.ex. ungdomsteam eller annan likvärdig insats.

  Möjligheten och strukturen för samverkan finns men inga konkreta insatser har genomförts under tertial 1.

 • Mullsjö kommun skall kunna starta insatser vid behov i samverkan med Polis.

  Under senare delen av tertial 1 har ett behov av samverkan kring ordningsstörningar i centrum uppstått och för att förebygga brott och för att öka tryggheten så har därför en insats och en samverkan kring detta initierats.

  En intention från Mullsjö kommunen är att under tertial 2 starta upp en brottsförebyggande samverkan tillsammans med polis och motorburen ungdom.

 • Mullsjö kommun skall kontinuerligt jobba förebyggande med kompetensutveckling om risk- och skyddsfaktorer för kommunens personal.

  Start för RSA-grupp 25/5

 • Mullsjö kommun skall jobba strategiskt och operativt med ”Mullsjö kommuns ANDT - arbete – Strategiplan” tillsammans med regionens folkhälsoplanerare.

  Arbetet förväntas starta upp under tertial 2. Ett möte har genomförts under tertial 1 tillsammans med regionens folkhälsoplanerare.

Skadegörelse

 • Polisen och Mullsjö kommun skall tillsammans utföra orsaksanalyser för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera gärningsmönster och gärningspersoner och kommunen skall följa gällande rutiner för polisanmälningar och tillbud till kommunen.

  Rutinen gällande polisanmälningar och tillbud har efterföljts under tertial 1 men behov av att genomföra en orsaksanalys har ej funnits.

  Förslag om att investera i EMBRACE – ett program för lägesbildsanalys, under senare del av 2023.

Trafik

 • Polisen skall arbeta med riktade trafikkontroller mot bilburen ungdom, både civilt och uniformerat i samverkan med bilinspektörer.

  Polisen har arbetat aktivt med trafiksäkerhetsarbete under tertial 1, både av ingripandepoliser, områdespoliser, trafikpoliser och bilinspektörer.

  Mullsjö kommun skall arbeta med trafikreglerande beslut för att underlätta polisens övervakning samt ge möjligheter att ingripa och begränsa tillgängligheten för olagliga motordrivna fordon.

  Trafikreglerande åtgärder har genomförts under tertial 1.