Munkedal – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medborgarlöften Trygghet

Detta är Munkedals kommuns trygghetslöften som baseras på en
trygghetsundersökning med 320 svaranden från =>15 år och äldre. Kommunen har
även beaktat statistik från nationella undersökningar samt i samverkan med polis värderat löftena.

Uppfyllanden av löftena preciseras i specifika åtgärdsplaner som är framtagna årligen av kommunen och polisen.

Godkännande och underskrift av löften

Godkännandet av löftena ska undertecknas av polisen, kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande.

Löften

 1.  Att Kommunen arbetar för att minska nedskräpning
 2.  Att samordnat arbeta för att minska användningen av narkotika och droger
 3. Att kommunen och polisen ska stödja grannsamverkan
 4. Att arbeta för att minska störande trafik
 5. Att utföra minst 20 fartkontroller på strategiska platser där fortkörning är ett
  problem
 6. Att utföra minst en trygghetsvandring i kommunens tätorter
 7. Att minska andelen otrygga till 26%
 8. Att minska andelen som har mycket litet och ganska litet förtroende för
  kommunens och Polisens arbete mot brott
 9. Utföra en inventering och utvärdering av belysningen i tätorterna vid gångvägar
 10. Att se över hur centrum i Munkedals kommun kan göras tryggare under
  kvällar och nätter
 11. Att se över hur centrum i Dingle kan göras tryggare under kvällar och nätter
 12. Att öka samverkan mellan Polis och skolan
 13. Att polisen närvarar lokalt i kommunens tätorter enligt fasta tider och vid de
  tillfällen Polisen beslutar om det

Film: Tryggt att bo i Munkedal (180405)

Film: Polisens trafiksatsning i Munkedal (180403)