Munkfors – medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av kommunens och polisens samverkansöverenskommelse. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om och som ska ge effekten av ökad trygghet och minskad brottslighet.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala lägesbilden.

Lägesbild
Föregående års medborgarlöfte har fokuserat på droger bland unga samt en ökad trygghet och välbefinnande för de boende i Munkfors. Vid samtal med medarbetare inom kommunen och polisen samt av det som framkommit från allmänheten i olika sammanhang, så är det fortsatt det man vill att polisen och kommunen ska fokusera på och jobba aktivt med. Genom att fortsätta fokusera och arbeta mot detta så skapas en kontinuitet och som i sin tur leder till en större genomslagskraft.

Medborgarlöftet 2019-2020
Polisen och Munkfors kommun lovar att under två (2) år aktivt och tillsammans jobba för att motverka droganvändningen bland unga samt fokusera på en ökad trygghet och ett välbefinnande för alla i Munkfors.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

• Fotpatrullering och kontaktskapande med allmänheten i centrum/ ansvarig polisen
• ANDT-förebyggande arbete/ ansvariga polisen och kommunen
• Trygghetsvandring med olika aktörer/ ansvarig kommunen
• Aktivt arbete gällande ungdomar och droger och utifrån det insatser vid behov/ ansvarig polisen och kommunen
• Kontinuerliga fältgruppsmöten och samverkan kring ungdomar i riskzon/ ansvarig polisen och kommunen

Tidsram
Medborgarlöftet med dess aktiviteter pågår från och med tecknandet av medborgarlöftet och två år framåt

Uppföljning
Medborgarlöftets resultat ska årligen följas upp i Folkhälsorådet genom en fortlöpande redovisning av antalet genomförda aktiviteter. En drogvaneundersökning som görs i årskurs 9 vartannat år samt ELSA-undersökning ska tas med i uppföljningen.

Medborgarlöftet är underskrivet av Mathias Lindquist, kommunstyrelsens ordförande i Munkfors kommun, samt Urban Bengtsson, tillförordnad chef för lokalpolisområde Torsby.