Nacka – medborgarlöften

Lokalpolisområde Nackas medborgarlöften 2021.

Lokalpolisområde Nacka har en överenskommelse med Nacka-, Värmdö- och Tyresö kommun, att tillsammans bedriva ett brottsföre­ byggande arbete. Utgångspunkten i samverkan är att polisen och kommunerna har sitt ansvar och uppdrag utifrån lagar, regler och styrdokument. Lokalpolisområde Nacka kommer ha stort fokus på följande områden:

Ungdomar

Lokalpolisområde Nacka ska arbeta uppsökande i de miljöer ungdomar vistas för att förebygga, upptäcka och rapportera brott. Vi ser att narkotikaanvändningen hos ungdomar ökar.

Vår intention är att upptäcka ungdomars kriminella handlingar och missbruk så tidigt som möjligt. Genom tidiga polisiära insatser kan vi tillsammans med våra samverkansaktörer förhindra att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet.

Trygghet

Lokalpolisen i Nacka ska med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bidra till att kommuninvånarna ska känna sig tryggare och säkrare. Vi ska fokusera vårt arbete på otrygga och brottsutsatta platser. Vi ska sträva efter en ökad närvaro på dessa platser vilket ska bidra till en ökad trygghet och en minskad brottslighet. Vi kommer fortsätta vårt arbete mot de gängkriminella som vistas och verkar i vårt lokalpolisområde.

Vi ska arbeta med hög synlighet för att förebygga brott, arbeta uppsökande för att upptäcka brott och rapportera brott då brottsmisstankar uppstår.

Narkotika

För att öka tryggheten och för att reducera tillgången på narkotika ska vi arbeta uppsökande i lokalsamhället, i de miljöer där vi vet att narkotikaanvändning och narkotikaförsäljning är vanligt. Vi vill minska narkotikaanvändandet och minska tillgången på narkotika i lokalsamhället.

Narkotikabrottsligheten kopplas ofta samman med otrygghet och med annan typ av brottslighet, t.ex. våldsbrott, vapenbrott och uppgörelser mellan kriminella. Genom att arbeta mot narkotikabrotten får vi en generell brottsförebyggande effekt. Vi ska fokusera vårt narkotikabekämpande arbete mot ungdomar och de personer som sprider narkotika både till unga och vuxna.

Trafik

Vi kommer att bedriva insatser och kontroller i trafiken, både fasta och rörliga. Detta i syfte att sänka antalet skadade och dödade i trafiken. Trafikinsatserna kommer att ha fokus på att övervaka hastighet och beteende, upptäcka och rapportera rattfyllerister och vårdslösa trafikanter.

Ett stort fokus kommer att föreläggas på vägar som angränsar till skolor och olycksdrabbade vägar.