Sök
Stäng Meny

Nora – medborgarlöften

Medborgarlöftet är framtaget utifrån grundtanken närmare medborgaren och lokala problembilder i en av kommunens tätorter.

Efter att vi analyserat problembilden i Nora kommuns välfärdsråd utlovar vi att gemensamt angripa problembilden genom följande åtgärder i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

  • Polisen ska konsekvent ingripa och beivra brott, alkoholförtäring, förargelseväckande beteende och ordningsstörningar på offentlig plats inom Nora tätort i enlighet med brottsbalken, lokal ordningsstadga, ordningslagen, lagen om omhändertagande av berusade personer samt polislagen.
  • Polisen ska bedriva aktivt spanings- och underrättelsearbete mot unga vuxna som missbrukar, säljer eller sprider narkotika i syfte att identifiera och lagföra fler individer och se till att överföra dem till vårdinsatser inom kommunens ansvarsområde.
  • Polisen ska öka synligheten och närheten till medborgarna genom att fotpatrullera så ofta det finns möjlighet samtidigt som vi ska öka antalet spontana samtal med medborgarna om hur de upplever brottslighet och tryggheten i sin vardag.
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans med andra berörda aktörer ta fram en handlingsplan för ett samordnat ANDT-förebyggande arbete samt även utreda hur befintliga förebyggande resurser kan arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans erbjuda uppstart av Grannsamverkan mot brott för att förstärka tryggheten i boendemiljön samt minska brottsligheten.
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans hitta former för att fortsätta föra dialog med kommuninvånarna om hur den upplevda tryggheten ska öka, till exempel genom att planera och genomföra trygghetsvandringar tillsammans med boende, fastighetsägare i bostadsområden i syfte att inventera och få fram upplevda otrygga miljöer och därefter planera för åtgärder och förändringar.
  • Kommunen och Polisen ska tillsammans fortlöpande informera medborgarna hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs genom att anta en gemensam kommunikationsplan för hur det brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras. Efterhand som åtgärderna bedrivs kommer återkoppling hur arbetet fortskrider att delges innevånarna i kommunen genom riktad information via till exempel kommunens hemsida och lokalmedia.
  • Kommunen och Polisen kommer i sitt övergripande brottsförebyggande arbete se över vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som kan vidtas för övriga upplevda otrygghetsfaktorer och bearbeta dessa i sin linjeverksamhet eller återkomma med ytterligare medborgarlöften. Särskilda handlingsplaner för arbete mot våld i nära relationer samt med våldsbejakande extremism ska tas fram.