Norrköping – medborgarlöften

För att öka tryggheten ska lokalpolisområde Norrköping och Norrköpings kommun tillsammans arbeta förebyggande och sätta in lämpliga åtgärder om och där problem uppstår.

Medborgarlöfte 2020-2022 

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens överenskommelse om samverkan för ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en kartläggning som gemensamt tagits fram och prioriterats efter genomförda medborgardialoger samt erfarenheter från polisen och kommunen.

Problembild och åtaganden

Åtagandena ska motverka de lokala problem som upplevs angelägna att förbättra. Kartläggningen har påvisat en upplevs otrygghet i centrala Norrköping samt i stadsdelen Hageby. Vid medborgardialogerna har det framförts önskemål om att polisen och kommunen bör öka samarbetet kring ungdomar, öka synligheten av goda samhällskrafter samt motverka problem relaterade till narkotika.

Medborgarlöfte i Norrköpings kommun

Polismyndigheten lovar att i samverkan med Norrköpings kommun:

  • öka den polisiära synligheten i centrala Norrköping samt i Hageby
  • gemensamt arbeta uppsökande med ungdomar som befinner sig i riskzon
  • gemensamt arbeta för att minska bruket av narkotika i krogmiljöer

Uppföljning

Uppföljning av medborgarlöftet ska ske årligen i maj och november och kommuniceras internt och externt.

UppföljningT3 Norrköping

Medborgarlöfte i Norrköping 2018-2019
Polismyndigheten och Norrköpings kommun lovar att:

  • utöka det brottsförebyggande arbetet i samverkan, särskilt i områdena Klockaretorpet, Hageby och Navestad.
  • tillsammans verka för att en fungerande kvälls- och nattvandring struktureras och startas av ideella krafter i kommunen.
  • gemensamt genomföra trygghetsundersökningar i olika stadsdelar.
  • öka det operativa samarbetet mot drog- och våldsproblematik.

Uppföljning
Medborgarlöftet ska årligen följas upp under maj och november samt kommuniceras internt och externt. Aktiviteter som ska genomföras och vem som ansvarar för respektive arbete ska konkretiseras i en handlingsplan.

Uppföljning handlingsplan 2018