Norsjö – medborgarlöften

Följande avtal ingås härmed avseende samarbete mellan polis och Norsjö kommun i syfte att arbeta brottsförebyggande, minska brottsligheten och öka tryggheten.

Avtalet löper på fyra år med början 1/1 2019 och utgör grunden för ett ömsesidigt åtagande inom vissa utvalda fokusområden. Åtagandena är mätbara och ska fortlöpande utvärderas under avtalsperioden.

Gemensam lägesbild

Framtagande av medborgarlöftena har föregåtts av medborgardialoger det vill säga öppna möten med nyckelgrupper, medarbetardialoger och webbenkät. Mötena har präglats av tvåvägskommunikation, öppet och aktivt lyssnade. Polis och representanter för kommunen har gemensamt analyserat svaren. Från svaren har fyra olika fokusområden framträtt, områden där innevånarna i kommunen vill att arbetet ska intensifieras och prioriteras.
Fokusområdena nedan berör såväl social som situationell brottsprevention men även trygghetsskapande arbete.

Fyra fokusområden

 • Insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och i kring ungdomar.
 • Insatser mot brott och förseelser i trafikmiljön så som störande körning, vårdslöshet i trafik, rattfylleri, olovlig körning m.fl.
 • Insatser mot tillgreppsbrott såsom inbrott i bostäder, sommarstugor, industrier, butiker och andra objekt.
 • Trygghetsskapande arbete i form av ökad polisiär närvaro och tillgänglighet.

Medborgarlöfte 2019-2023

Fokusområdena och det konkreta arbetet med dessa områden återfinns i Norsjö kommuns genomförandeplan för 2019 – 2023. I denna plan specificeras och konkretiseras vilka åtgärder som ska genomföras, vad som ska göras, när det ska göras, typ av samverkan som ska ske, vem som ansvarar för åtgärden och hur uppföljningen ska ske. 

 • Narkotika/livsstilskriminella
  Aktivt användande av rättegångsbalken. Underrättelsebaserat arbete. Lagföring - beslag av narkotika. (Som minst 1 gång i månaden. Samverkan: Polisen.)

 • Tillgreppsbrott
  Märk-DNA. (Kontinuerligt. Samverkan: Polisen.)

  Information till allmänhet, företagare m.fl. (Lägga ut information på hemsidor och Norsjöbladet 2 gånger/år. Samverkan: Kommunen.)

  Riktad patrullering i valda områden. (Varje arbetspass. Samverkan: Polisen.)

 • Minska nyrekrytering av unga som börjar med narkotika eller alkohol
  Besöka miljöer där ungdomar vistas. Stänga fester. Kontakta vårdnadshavare. (Vid behov. Samverkan: Polisen och kommunen.)

 • Trafikkontroller
  Hastighet, alkohol och drograttfylla m.m. (Minst 10 kontroller per månad. Samverkan: Polisen.)

 • Informations- eller kunskapshöjande åtgärder
  Samverkan med andra aktörer i samhället. Dialog med aktörer i det drog- och brottsförebyggande arbetet. (Minst 4 möten per år med olika nyckelgrupper. Samverkan: Kommunen, polisen samt Förebyggarrådet, föreningar, organisationer, hälsocentralen m.fl.)

  Informationsinsatser inom narkotikaområdet och trafik till föräldrar och personal inom barn- och ungdomsverksamhet. (1 gång per år på föräldramöten och personalträffar. Samverkan: Polisen och kommunen.)

  Klassrumsbesök - Kunskapshöjning till eleverna inom lag och rätt och området ANDT, trafik och kränkande behandling. (Besöka klasserna år 6-9 1 gång per år. Samverkan: Polisen och mentorer.)

  Fritidsgårdsbesök - Kunskapshöjning till ungdomar inom lag och rätt och området ANDT, trafik och kränkande behandling. (Var tredje helg besöka fritidsgårdens öppna verksamhet. Samverkan: Polis, fritidsledare och ungdomar.)

 • Trygghetsskapande åtgärder
  Trygghetsvandring. (2 gånger per år. Samverkan: Kommunen.)

  Dörrknackning i valda områden. (2 gånger per år. Samverkan: Polisen.)

  Ökad polisnärvaro i kommunen under kvällar och helger. (Löpande under året. Samverkan: Polisen.)

  Nattvandring. (Under riskhelger, löpande under året. Samverkan: Kommunen, polisen och fritidsgården.)

Effekter som eftersträvas

 • Ökad upplevd trygghet.
 • Minska brottslighet.
 • En förflyttning av dold brottslighet till synlig brottslighet. Viktigt speciellt när det gäller ungdomar.
 • Medborgarna ska göras mer delaktiga i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
 • Polisen och Norsjö kommun ökar samarbetet vilket förväntas öka förtroendet och tilliten samt effektivisera arbetet för båda parter.

Kommunikation

Redovisningen av arbetet och resultatet kommuniceras ut via kommunens och polisens hemsidor samt i Norsjöbladet som skickas ut till alla hushåll i kommunen. Årligen görs justeringar i genomförandeplanen utifrån hur arbetet fortskrider och detta kan utläsas i genomförandeplanen och uppföljningen av densamma.