Sök
Stäng Meny

Nyköping – medborgarlöften

Ökad trygghet i boendemiljön genom effektiv samordning.

Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle, samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Nyköpings kommun de senaste tio åren. Antalet anmälda inbrott ligger marginellt över rikssnittet per 100.000 invånare. Intresset från medborgarna att tillsammans med sina grannar samverka för att förebygga inbrott är stort. Bara under 2022 har cirka 350 hushåll startat upp en grannsamverkan.  

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Nyköpings kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på polisens och kommunens hemsidor.

Medborgarlöfte 2022

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem involverats i arbetet med medborgarlöftet.

Situationen idag

I slutet av 2019 genomfördes en ny trygghetsmätning i vilken den tidigare lägesbilden bekräftades, nämligen att många boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet. Analyser av medborgarnas synpunkter visar att känslan av otrygget påverkas bland annat av nedskräpning, skadegörelse och störningar i utomhusmiljön såsom trafiksituationen, förekomst av missbruk och droger samt frånvaro av vuxna i ungdomarnas miljö. Polisen och kommunen har en handlingsplan i samverkan som bland annat prioriterar:

  • Trygghet och säkerhet i boendemiljö med fokus i Brandkärr.

Att öka den upplevda och faktiska tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken, med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att:

  • Öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem ska arbeta enligt modellen EST, Effektiv Samordning för Trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en gemensam veckolägesbild.

Effektiv samordning för trygghet

EST är en metod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på polisens, kommunens och bostadsbolagens hemsidor.

Uppföljning Medborgarlöfte 2022 Nyköping tertial 1-3 2022 (pdf, 127 kB)