Nyköping – medborgarlöften

Ökad trygghet i boendemiljön genom effektiv samordning.

Medborgarlöfte 2022

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem involverats i arbetet med medborgarlöftet.

Situationen idag

I slutet av 2019 genomfördes en ny trygghetsmätning i vilken den tidigare lägesbilden bekräftades, nämligen att många boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet. Analyser av medborgarnas synpunkter visar att känslan av otrygget påverkas bland annat av nedskräpning, skadegörelse och störningar i utomhusmiljön såsom trafiksituationen, förekomst av missbruk och droger samt frånvaro av vuxna i ungdomarnas miljö. Polisen och kommunen har en handlingsplan i samverkan som bland annat prioriterar:

  • Trygghet och säkerhet i boendemiljö med fokus i Brandkärr.

Att öka den upplevda och faktiska tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken, med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att:

  • Öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem, Victoria Park och Kungshem ska arbeta enligt modellen EST, Effektiv Samordning för Trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en gemensam veckolägesbild.

Effektiv samordning för trygghet

EST är en metod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på polisens, kommunens och bostadsbolagens hemsidor.

Uppföljning Medborgarlöfte 2022 Nyköping T1

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala lägesbilden. Då boende- och utemiljön utgör viktiga faktorer i känslan av trygghet har de största fastighetsägarna i området, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park, involverats i arbetet med medborgarlöftet.

Situationen idag

I slutet av 2019 genomfördes en ny trygghetsmätning i vilken den tidigare lägesbilden bekräftades, nämligen att många boende i Brandkärr har en högre känsla av otrygghet. Analyser av medborgarnas synpunkter visar att känslan av otrygghet påverkas bland annat av nedskräpning, skadegörelse och störningar i utomhusmiljön såsom trafiksituationen, förekomst av missbruk och droger samt frånvaro av vuxna i ungdomarnas miljö. Polisen och kommunen har en handlingsplan i samverkan som bland annat prioriterar:

  • Trygghet och säkerhet i boendemiljö med fokus i Brandkärr.

Att öka den upplevda och faktiska tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att:

  • Öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park ska arbeta enligt modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en gemensam veckolägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en metod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Uppföljning Nyköpings kommun tertial 1-3 2021