Sök

Uppföljning medborgarlöfte Öckerö 2022

Under 2019 var fokus för det gemensamma medborgarlöftet i Öckerö kommun att skapa trygghet kring vårdslöst trafikbeteende bland bilister och mopedister.

Uppföljning av medborgarlöfte 2022

Nedan följer en sammanfattning av 2022 års medborgarlöfte:

 • Polisen har genomfört tio riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet, samt ett antal riktade insatser mot mopeder och a-traktorer. Utöver det har ytterligare trafikkontroller genomförts.
  Trafikkontrollerna har genomförts på flera olika platser i kommunen och vid flera tillfällen har Polisen uppmärksammat förare som är påverkade av alkohol. Detta har resulterat i anmälningar gällande rattfylleri. Vid de riktade insatserna mot a-traktorer var de flesta fordon som kontrollerades bristfälliga i någon mån. Detta resulterade bland annat i beslagtagna fordon, trafikböter samt kontakt med ungdomarnas föräldrar. Polisen har även medverkat vid Öckerö Pride och Arena arbetsliv.
 • Genom olika informations- och kommunikationsinsatser har trafiksäkerheten uppmärksammats:
  - Inköp och utdelning av reflexer till kommunens skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibliotek och kommunhus.
  - NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) har informerat om trafiksäkerhet för småbarnsföräldrar på familjecentralen.
  - Vårdnadshavare och ungdomar i åk 8 har fått särskilt utskick om vilka regler som gäller för moped och a-traktorer genom skoldatabasen Unikum.
  - 20 personer har fått möjlighet att delta i projektet Vintercyklist som syftar till att få fler att cykla även vintertid. Deltagarna har fått gratis dubbdäck monterade i utbyte mot att de åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och rapportera hur de upplever att cykla vintertid i kommunen.
  - Ytterligare inlägg om trafiksäkerhet har publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier under året.
  - Personal från enheten Trafik och anläggningar har under året varit med och stått på olika platser för att inhämta vad invånarna tycker om trafiken.
 • Involverade parter som samverkat under 2022: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande), Connect Bus, Färjerederiet, Polisen, trafikingenjörer, anläggningsarbetare, folkhälsoutvecklare och säkerhetschef.
 • I augusti arrangerades en trafiksäkerhets- och trygghet vandring på Bustadvägen. Ett trettiotal personer deltog under vandringen. Bland de föreslagna åtgärderna som nu kostnadsberäknas och planeras inför, är bland annat: upphöjd, säkrare och bredare gång- och cykelbana, fysiska åtgärder för att sänka hastigheten i form av fartgupp och upphöjningar och bulleråtgärder.
 • Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har tecknats mellan Öckerö kommun, Nattvandring.nu och Nattvandring Öckerö. Målet med partnerskapet är att bidra till att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela kommunen. Det innebär bland annat förbättrade möjligheter för föreningar och andra privatpersoner att engagera sig. Kommunen har uppmärksammat den nationella Krisberedskapsveckan i september och delat ut krislådor till vinnarna av tipspromenaden på temat krisberedskap. Kommunen har även erbjudit digitala utbildningstillfällen i Psykisk livräddning.

Läs mer

Mer om tidigare års medborgarlöften