Ödeshög – medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad du som bor och verkar i området upplever som viktigt för att du ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöfte 2022/2023

Årets medborgarlöfte utgår ifrån den medborgarenkät som gjorts under hösten 2021 där det framkommit att många medborgare känner sig otrygga på flera platser i kommunen.För att vi skall kunna öka tryggheten och minska brottsligheten i Ödeshög så lovar kommunen och polisen:

  • Ödeshögs kommun och polisen kommer tillsammans med andrarelevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar i de områden därmedborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Syftet är attidentifiera vad som skapar otrygghet och motverka dessa genom olikaformer av situationell prevention. Medborgarnas synpunkter kommervara en central del av arbetet.

  • Under kommande period kommer polisen och kommunen arbeta för attsprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är attöka tryggheten i fler bostadsområden.

Medborgarlöften i Ödeshög 2020-2021

Polismyndigheten och Ödeshögs kommun lovar att:

  • Polisen ska ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka narkotikabrott med fokus på ungdomar samt förmedla kontakt med socialtjänsten som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt användning av narkotika
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på A-traktorer, trimmade mopeder, bristfälliga fordon och trafikfarligt beteende
  • Kommunen ska se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av fler trafikhinder
  • Polisen ska medverka vid föräldramöten för elever i årskurs 8 och där informera om risker och konsekvenser när ungdomar kör trimmade fordon
Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger per år