Orust – medborgarlöften

Föräldrastärkande insatser, fysiska åtgärder för att öka tryggheten, insatser för ökad trafiksäkerhet och insatser mot droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Vi skall öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Det framgår av de medborgardialoger som har genomförts under hösten 2020, då över 2000 invånare i de tre kommunerna har svarat på frågor om trygghet.

Resultatet av dialogerna stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari 2022 - 31 december 2022 lovar polisen att:

  • ha minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv, föreningsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet
  • genomföra insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar
  • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten
  • genomföra fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Följ med i hur det går

Invånarna i Stenungsund, Orust och Tjörn kan följa arbetet genom: