Sök
Stäng Meny

Östersund – medborgarlöften

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda medborgardialoger, tillgänglig statistik medarbetardialoger och trygghetsmätningar har Östersunds kommun och Polisen tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten inom kommunens geografiska område.

De områden där medborgare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder är främst:

Medborgarlöfte 2023-2024

Trygghet för medborgarna

I några områden är otryggheten större än på andra platser utomhus under
kvälls- och nattetid. Kvinnor är i större utsträckning mer otrygga än män
utomhus. Det är i centrala Östersund men även vissa andra platser
utanför staden där otryggheten är större än övriga delar av kommunen.

Många upplever att mörker och dålig belysning, oro för misshandel, våld,
påverkade personer och ungdomsgäng som otrygghetsfaktorer.

Misshandel inomhus mot kvinna som är eller varit i parrelation är den
vanligaste kategorin bland de anmälda våldsbrotten. Inomhus är i många
fall hemmet.

Öka tryggheten - tillsammans lovar polisen och kommunen att:

 • Purple Flag - fortsätta att i samverkan med andra aktörer bidra till Purple Flag-certifieringen.
  Projektet syftar till att förbättra centrums kvällsekonomi och öka den upplevda tryggheten i stadskärnan, främst under kvälls- och nattid. 
 • EST - effektiv samordning för trygghet. Polisen och kommunen ska fortsätta att utveckla arbetet med EST- effektiv samordning för trygghet.
  Arbetet syftar till att få en bättre gemensam lägesbild för att effektivare och enklare styra resurser och vidta åtgärder utifrån behov.

  * Trygghetsvandringar - i arbetet med EST ingår också trygghetsvandringar
  på de platser/områden som lyfts som otrygga.

  * Kommunen lovar att inom ramen för EST årligen inventera och
  åtgärda otrygghetsskapande platser, inriktning belysning och
  skadegörelser.

  * Polisen lovar att jobba uppsökande och kontaktskapande på de
  platser som identifieras som otrygga i EST-arbetet.

 • Polisen lovar att som en del i det trygghetsskapande arbetet starta
  upp polisvolontärverksamhet.
 • Gemensamt genomföra förebyggande utbildningsinsatser och
  tillsyner på restauranger och krogar för att minimera risken för
  överservering.
  Gemensamt genomföra tillsyn enligt alkohollagen, så kallade
  "krogtillsyner" 
 • Gemensamt ska polis och kommun två gånger per år kommunicera
  till medborgarna vilket förebyggande arbete som utförts.
 • Polisen ska utveckla arbetet enligt den nationella strategin för att
  förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin har sin
  grund i den nationella jämställdhetspolitiken med målet att mäns
  våld mot kvinnor ska upphöra.

ANDT-rörande unga och unga vuxna - tillsammans lovar polisen och
kommunen att:

 • Polisen lovar att jobba uppsökande mot unga som är eller är på väg
  in i miljöer där ANDT finns. 
 • Polisen/områdespoliserna och kommunen/socialtjänsten lovar att
  utveckla arbetet med orossamtal rörande unga.
 • Kommunen jobbar inom ramen för IOP med nattvandring för att
  finnas tillgängliga vid riskhelger.
 • Avloppsmätning - fortsatt avloppsmätning för att få en ytterligare
  bild av bruket av narkotika i kommunen.

Kriminalitet i lokalsamhället-tillsammans lovar polisen och
kommunen att:

 • Kommunen ska utveckla skalskydd inklusive kameraövervakning för kommunens mest utsatta fastigheter.
 • Kommunen och polisen ska inom ramen för EST-arbetet tillsammans med fastighetsägare genomföra platsbesök för att identifiera behov och genomföra åtgärder för att förstärka skyddet mot inbrott och skadegörelser.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De gemensamma åtgärderna och de åtgärder som respektive organisation
genomför själv ska bidra till en ökad trygghet i Östersunds kommun.