Östersund – medborgarlöften

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Situationen idag

Utifrån resultatet av genomförda medborgardialoger, tillgänglig statistik medarbetardialoger och trygghetsmätningar har Östersunds kommun och Polisen tagit fram en gemensam lägesbild kring tryggheten och brottsligheten inom kommunens geografiska område.

De områden där medborgare, besökare, medarbetare och statistiken visar på behov av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder är främst:

Medborgarlöfte 2021-2022

Trygghet i det offentliga rummet

I några områden är otryggheten större än på andra platser utomhus under kvälls- och nattetid. Kvinnor är i större utsträckning mer otrygga än män utomhus. Det är i centrala Östersund men även vissa andra platser utanför staden där otryggheten är större än övriga delar av kommunen.

Många upplever att mörker och dålig belysning, oro för misshandel, våld, påverkade personer och ungdomsgäng som otrygghetsfaktorer.

Det här lovar Polisen och kommunen att göra tillsammans för att öka tryggheten:

  • I samverkan med andra aktörer bidra till Purple Flag-certifieringen. Projektet syftar till att förbättra centrums kvällsekonomi och öka den upplevda tryggheten i stadskärnan, främst under kvälls- och nattid.

  • Starta upp arbetet med EST - effektiv samordning för trygghet. Arbetet syftar till att få en bättre gemensam lägesbild för att effektivare och enklare styra våra gemensamma resurser och vidta åtgärder utifrån behov.

  • Genomföra trygghetsvandringar på de platser som sticker ut i den gemensamma lägesbilden och som medborgarna anser vara otrygga för att fördjupa kunskapen om problemen.

  • Polisen lovar att som en del i det trygghetsskapande arbetet starta upp polisvolontärverksamhet.

  • Polisen har en förstärkt helgbemanning och lovar då att arbeta trygghetsskapande och med hög synlighet.

  • Genomföra gemensamma förebyggande utbildningsinsatser och tillsyner på restauranger och krogar för att minimera risken för överservering.

  • Vi ska bli bättre på att kommunicera till medborgarna vilket förebyggande arbete vi gör kopplat till otrygghet utomhus.

Målet är att:

Tryggheten ska öka i Östersunds kommun i jämförelse med den statistik och medborgardialog som presenterats i lägesbilden 2020.

En viktig utgångspunkt i vårt trygghetsskapande arbete är att jämställdshetsperspektivet beaktas för att höja tryggheten bland kvinnor.

Konkrata mål och aktiviteter för att uppfylla punkterna ovan kommer att beskrivas i en handlingsplan.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt två gånger per år och presenteras på polisens webbplats, polisen.se. och Östersunds kommuns webbplats, www.ostersund.se

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

De gemensamma åtgärderna och de åtgärder som respektive organisation genomför själv ska bidra till en ökad trygghet i Östersunds kommun.