Medborgardialog genom enkät

Nu har du som innevånare i Jämtlands län möjlighet att berätta hur du upplever din närmiljö.

Du som bor eller verkar i någon av dessa kommuner kan via denna webbenkät lämna dina åsikter och därmed bidra till att stärka polisens och kommunens kunksap/lägesbild om trygghet och otrygghet i din kommun. 

Enkäten är frivillig att besvara och den går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Alla svar är anonyma.

Enkäten är öppen till och med 20 maj. 

Genom att svara på följande frågor kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma arbete för ökad trygghet.

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ta chansen och svara på några frågor här nedan

1. Kön
2. Ålder
3. Vilken kommun bor du i?
5. Hur trygg/otrygg känner du dig i din kommun?
8. Känner du dig otrygg någon särskild tid på dygnet? - fler alternativ kan väljas. (Besvaras av dig som ifråga 5 svarat att du är "Ganska otrygg" eller "Mycket otrygg")
9. Vad är de främsta orsakerna till din upplevda otrygghet på den platsen och den tiden på dygnet? Ange de tre viktigaste orsakerna. (Besvaras av dig som i fråga 5 svarat att du är "Ganska otrygg" eller "Mycket otrygg" )
10. Hur trygg/otrygg känner du dig när du är ute på Internet?
På vilket sätt kom du i kontakt med denna enkät som gäller din upplevda trygghet i din kommun?

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.