Övertorneå – medborgarlöften

Lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun lovar att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten genom följande aktiviteter:

Utifrån medborgardialog, medarbetardialog och lokala BRÅ-möten samt analys av statistik har följande målsättningar och aktiviteter tagits fram som grund för 2020 och 2021 års medborgarlöften. 

Unga, alkohol och droger

  • Polisen och kommunen skall tillsammans verka för det drogförebyggande arbete med målet att minska narkotikan och andra droger.
  • Kommunen ökar kunskapen om narkotikans skadeverkningar hos berörd personal, ungdomar samt andra berörda.
  • Polisen genomför minst två riktade narkotikainsatser i syftet att minska och förebygga alla former av narkotikamissbruk.
  • Genomför sök med hund i skolmiljö vid minst två tillfällen under året. Kommunen ser till så att polisen söker enligt uppsatta regler gällande detta arbetssätt.

Polisiär närvaro/ tillgänglighet/ trafiksäkerhetsarbete

  • Polisen jobbar mot A-traktorer och mopeder vid två tillfälllen.
  • Polisen, Övertorneå kommun och eventuella andra samverkanspartner skall informera och vid behov utbilda samhället gällande aktuella problem.
  • Polisen jobbar med synlighet i hela kommunen och lovar att genomföra trafikkontroller i byarna utanför centralorten.

Våldsbrott/ Trygghet

  • Övertorneå kommun och polisen ska planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser under särskilda helger i kommunen.
  • Minst en trygghetsvandring tillsammans med kommunen ska genomföras i enlighet med BRÅ:s rekommendationer för hur en sådan aktivitet skall genomföras.

Genomförande

Arbetet kring medbrogardialog och löfte, läggs in som en del i befintlig samverkansavtal/ överenskommelse mellan lokalpolisområdet Östra Norrbotten och Övertorneå kommun. Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och/ eller handlingsplanen upprättas gemensamt av ansvariga partners. 

Metod

Genomförande

Arbetet kring medborgardialog och löfte, läggs in som en del i befintligt samverkansavtal/ överenskommelse mellan lokalpolisområde Östra Norrbotten och Övertorneå kommun. Utifrån medborgarlöftet ska genomförande- och eller handlingsplaner upprättas gemensamt av ansvariga parter.

Kommunikation

Övertorneå Kommun och polisen ska tillsammans stärka kommunikationen/ informationen i det förebyggande arbetet. Kan t ex vara i återkommande veckobrev och i sociala medier.

Uppföljning

Sker kontinuerligt i arbetsgruppen och med rapportering till chefen för lokalpolisområdet samt kommunalrådet i Övertorneå. Ofta sker detta via ordförande i lokala BRÅ(brottsförebyggande rådet) i Övertorneå. En skrfitlig sammanställning görs senast under februari 2020.