Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Situationen idag

Polisen och kommunen har under 2020 tagit fram en gemensam lägesbild, vilken inte förändrar utan snarare bekräftar 2019 års lägesbild. I lägesbilden konstateras bland annat att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren.

I polisens senaste lokala trygghetsmätning[1] uppger de svarande i Oxelösunds centrumdel att upplever att det är otryggt att vistas ensam ute under sena kvällar. I Oxelösunds övriga delar upplever de svarande att det är mycket tryggt.

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken med mera.

[1] Polisens trygghetsmätning 2019, Origo Group, 2020

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att utveckla och arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Uppföljning medborgarlöfte Oxelösunds kommun tertial 1_2021

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

I de Nationella Trygghetsundersökningarna 2017-2018 framkommer att befolkningen  i Oxelösund har en högre oro än befolkningen i hela riket vad det gäller att utsättas för misshandel. Man har även i större utsträckning avstått från någon aktivitet än befolkningen i riket. 28 % av befolkningen i Oxelösunds kommun oroar sig även mycket/ganska mycket för att utsättas för bostadsinbrott, vilket är högre än befolkningen i övrigt i polisregion Öst. De svarande i den lokala trygghetsmätningen uppfattar överlag Oxelösund som en trygg kommun, men de boende i centrala Oxelösund uppger att det är otryggt att vistas ensam ute under sena kvällar. Därför har polisen och kommunen prioriterat området ”Trygghet och säkerhet i boendemiljö” i vår gemensamma samverkan och handlingsplan.

Att öka den upplevda tryggheten är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att arbeta enligt modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST) – EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.