Oxelösund – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöfte 2022

Situationen idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren. Dock har antalet anmälda inbrott (per 100 000 invånare), i främst villa och radhus, varit högre i Oxelösund under flera år jämfört med motsvarande siffror för hela landet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i våra bostadsområden.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva Grannsamverkan i kommunen.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Uppföljning Oxelösunds kommun_30 juni. 2022

Medborgarlöfte 2021

Situationen idag

Polisen och kommunen har under 2020 tagit fram en gemensam lägesbild, vilken inte förändrar utan snarare bekräftar 2019 års lägesbild. I lägesbilden konstateras bland annat att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren.

I polisens senaste lokala trygghetsmätning uppger de svarande i Oxelösunds centrumdel att upplever att det är otryggt att vistas ensam ute under sena kvällar. I Oxelösunds övriga delar upplever de svarande att det är mycket tryggt.

Att öka den upplevda tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa samt förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken med mera.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen och Oxelösunds kommun vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska samverka genom att utveckla och arbeta med modellen EST, Effektiv samordning för trygghet, som utgångspunkt och vidta både kort- och långsiktiga åtgärder utifrån en samlad och aktuell lägesbild.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Polisens och kommunens Facebook. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på Polisens och kommunens hemsidor.

Uppföljning Oxelösunds kommun tertial 1-2 2021