Robertsfors – medborgarlöften

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Robertsfors kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Medborgarlöfte 2021-2022

Det här ska vi göra: 

Polisen lovar att vid varje möjligt tillfälle agera förtroende och kontaktskapande med medborgarna i Robertsfors kommun. 

  • Robertsfors kommun och polisen, tillsammans med Robertsfors bostäder, lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott. Vi ska i samverkan arbeta för att fler fastighetsbolag i Robertsfors engagerar sig i
    "Huskurage" och därigenom stärka möjligheten för våldsutsatta att få hjälp.

  • Polisen lovar att genomföra insatser inom trafikområdet i syfte att förhindra negativa beteenden och öka riskmedvetenheten. Insatserna riktas i huvudsak mot drog- och rattfylleri samt hastighetöverträdelser, men också mot ordningsstörning och buskörning. Polisen vill därigenom bidra till att personer som vistas i trafiken kan göra det på ett tryggt och säkert sätt.

  • Polisen lovar att arbeta mot alkohol och narkotika i syfte att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk. Kommunen lovar att med sina möjligheter göra sitt bästa för att skydda och hjälpa unga i riskzon.

  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.

  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Robertsfors kommun.

  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor per år för drogfria arrangemang riktade till ungdomar. Föreningar och liknande organisationei kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.

  • Kommunen lovar att utföra trygghetsskapande åtgärder på platser i kommunen som upplevs som särskilt otrygga.