Ronneby kommun - Medborgarlöfte

Polisen har efter en dialog med medborgarna i Ronneby tagit fram ett medborgarlöfte för åren 2020 - 2021 i Ronneby kommun.

Medborgardialogen har föregåtts av ett internt arbete inom polisen där åtta problemområden identifierats. Via enkäter och intervjuer på olika platser i Ronneby har medborgarna prioriterat problemområdena. De områden som medborgarna prioriterade högst var:

  • Ungdomar och narkotika
  • Trygghet på offentlig plats

Polisen kommer under åren 2020 och 2021 att arbeta med medborgarlöftet enligt följande.

Ungdomar och narkotika

Varje år ska minst två insatsveckor riktade mot ungdomar och droger genomföras. Insatserna ska planeras utifrån den aktuella lägesbild som polisen och Ronneby kommun regelbundet tar fram.

Efter varje insatsvecka ska vårdnadshavare och skolpersonal erbjudas information och utbildning baserat på resultatet av insatsen.

Trygghet på offentlig plats

Polisen ska regelbundet genomföra aktiva och kontaktskapande fotpatrulleringar med uniformerad personal i centrum och på andra offentliga platser.

Baserat på den aktuella lägesbilden som polisen tar fram tillsammans med Ronneby kommun avgörs var patrullering sker.

Målsättning

De övergripande målen för de medborgarlöftena är att öka tryggheten på offentliga platser i Ronneby kommun samt att motverka ungdomars droganvändning och reducera rekrytering till kriminella nätverk.

Uppföljning sker vid den årliga trygghetsmätningen.

Polisens medborgarlöften

Medborgarlöften beskriver vad polisen lovar att åstadkomma under aktuell tidsperiod.  Medborgarlöften tas fram i dialog med medborgare och samverkanspartners samt genom interna dialoger i polisen och fokuserar på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.