Salem – medborgarlöften

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polisen engagera och involvera medborgaren i det lokala samhället.

Situationen idag - en lägesrapport

Tryggheten i centrum

På kvällar, nätter och helger förekommer det att man upplever otrygghet i Rönninge och Salems centrum. En viss skadegörelse, rykten om narkotikaförsäljning samt högljudda ungdomsgäng har gjort att centrum inte upplevs så trivsamt och tryggt som det skulle kunna vara.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

Tillgången till narkotika i Salem och då framförallt cannabis är stor. Ungdomar utgör en stor del av brukarna, det är därför viktigt att försvåra drogförsäljningen och minska tillgången. Det är också viktigt att tidigt upptäcka missbruk bland ungdomar vare sig det gäller narkotika, alkohol eller tobak. Ungdomar som brukar alkohol och tobak har lättare att falla in i ett narkotikamissbruk.

Medborgardialoger

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och medborgardialoger. I Salem har det varit medborgardialog under 2018. Under dialogen fylldes enkäter i angående önskemål om prioritering samt den upplevda tryggheten i området.

Polisen har även pratat med medborgarna under dialogen för att kunna bilda sig en uppfattning kring vad de som bor i området anser vara det viktigaste att lägga resurser på. Det framkom, precis som lägesrapporten visar, att medborgarna vill se en satsning kring trygghet i centrum och ungdomsproblematik.

Medborgarlöften 2019-2020

Tryggheten i centrum

För att arbeta med att minska den upplevda otryggheten som framkommit i medborgardialoger:

  • kommer polisen tillsammans med Salems kommun samverka och delta på de trygghetsvandringar som anordnas. Detta för att polisen ska kunna skapa sig en aktuell lägesbild och vid behov genomföra nödvändiga åtgärder.
  • kommer polisen att fortsätta arbeta relationskapande med både näringsidkare och medborgare. Detta genom att besöka Salem och Rönninge centrum regelbundet.
  • kommer polisen att fortsätta genomföra medborgardialoger.

Ungdomsproblematik med droger, alkohol och tobak

För att arbeta med att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika, alkohol och tobak:

  • kommer polisen att genomföra en föreläsning om alkohol och droger för föräldrar i Salems kommun. Detta för att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna om hur de kan agera om de misstänker att en ungdom har problem med alkohol och droger.
  • kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom att bland annat arbeta med närvaro av civilklädd polis.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med medborgarlöftena är att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt att stärka förtroendet för polisen.

Forskning visar att dialog och samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet. Polisen hoppas kunna uppfylla alla löften och tillsammans med medborgarna skapa ett tryggare samhälle.

Följ oss hur det går i vårt arbete! 

Vill du vara delaktig eller vill du veta mer gå in på www.polisen.se och www.facebook.com/polisen.sodertalje för mer information. Vid frågor
ring 114 14 eller mejla kommunpolissodertalje.regionstockholm@polisen.se.