Sävsjö – medborgarlöften

Med utgångspunkt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och med bakgrund av lägesbilden formulerar Sävsjö kommun och polisen tre medborgarlöften, som börjar gälla från och med undertecknandet. Dessa medborgarlöften gäller i två år.

Medborgarlöfte 2023–2024

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för att:

  • öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre, med syfte att minska bruket av narkotika.
  • arbeta långsiktigt med en säker trafikmiljö inom Sävsjö kommun.

Aktiviteter

  • Polisen ska vara tillgänglig på poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen kommer att finnas på kommunens hemsida.
  • Polisen ska identifiera ungdomar som brukar narkotika, främst i åldern 21 år och yngre. 
  • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott, främst bland unga.
  • Polisen ska genomföra trafikkontroller i syfte att bidra till en säker trafikmiljö.
  • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, Effektiv Samordning för Trygghet.
  • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna
  • Kommunen ska arbeta för en hög skolnärvaro.

Uppföljning

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras här, samt minst en gång årligen i kommunstyrelsen eller annat politiskt organ i Sävsjö. Här kan du följa hur arbetet med medborgarlöftet går.

Uppföljning av medborgarlöften Sävsjö kommun, tertial 3 2020

Om medborgarlöften

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser och är en del av Polismyndighetens styrmodell. Den lokala lägesbilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen ska arbeta med.

Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans har kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Lägesbild

Vid medborgarundersökningen har det framkommit att kommunens invånare önskar en ökad tillgänglighet och polisiär närvaro.

Polisens trygghetsmätning samt underrättelsebild har visat att narkotika är ett problem i Sävsjö. Det är viktigt att kunna bryta ett narkotikabruk så tidigt som möjligt för att minska lidandet och kostnaderna för samhället.

Trafikmiljön har enligt samma käller en stor påverkan på tryggheten i Sävsjö kommun.