Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Skara – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde västra Skaraborgs och Skara kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

ENKÄT – TRYGG I DIN KOMMUN

Kommunen och polisen samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Det är viktigt för oss att få reda på dina erfarenheter, synpunkter och upplevelser av tryggheten i den kommun där du bor. Enkäten vänder sig till alla medborgare i Skaraborg. Genom att ta tillvara på kunskapen hos våra invånare kan polisen och kommunen tillsammans göra rätt saker för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Du kan svara på medborgarenkäten fram till den 1 september. Svaren är helt anonyma och vi hoppas få in många svar och synpunkter från er.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten 

Medborgarlöfte Skara 2021

Löftet ska utgå från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Lägesbild

I de medborgardialoger som gjorts framkommer det att otryggheten i centrum alltjämt ses som ett problem, bland annat gällande området runt resecentrum. Oron för att drabbas av våldsbrott är fortsatt hög.

I polisens medarbetardialog framkommer det att narkotikaanvändandet ses som det största problemet.

Aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Skara kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

Medborgarlöften

Kommunen lovar

  • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
  • Att genomföra trygghetsskapande åtgärder i kommunala plan- och gestaltningsprojekt.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika

Tillsammans lovar vi

  • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
  • Att höja företagsklimatet gällande brottslighet och otrygghet.
Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara.

Elisabeth Oliv är kommunpolis i Skara. Kontakta gärna Elisabeth om du har frågor kring medborgarlöftet. Bild: Jan Strannegård

Kontakt 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Elisabeth Oliv.  
elisabeth.oliv@polisen.se