Skara – medborgarlöften

Medborgarlöftet är en del av lokalpolisområde västra Skaraborgs och Skara kommuns samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polisbil utmed landsväg i PO Skaraborg.

Bild: Lars Hedelin

Medborgarlöfte 2023

Arbetet med att ta fram ett medborgarlöfte för 2023 pågår. Här nedan kan du läsa vårt tidigare medborgarlöfte. 

Medborgarlöfte 2022

Löftet ska utgå från den lokala problembilden som har framkommit via enkätundersökning, EST (effektiv samordning för trygghet), medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Lägesbild

I de medborgardialoger som gjorts framkommer det att otryggheten i centrum alltjämt ses som ett problem, bland annat gällande området runt busstationen, Hötorget och några bostadsområden. Oron för att drabbas av våldsbrott och stölder är fortsatt hög.

I polisens medarbetardialog framkommer det att narkotika och stölder ses som de största problemen.

Aktiviteter

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de prioriterade problembilderna lovar Skara kommun och lokalpolisområde västra Skaraborg att genomföra följande aktiviteter.

Medborgarlöften

Kommunen lovar

 • Att utveckla det långsiktiga arbetet med frågor som berör ungdomars livsvillkor, som trygghet, psykisk hälsa, droganvändande och kriminalitet.
 • Att arbeta för att öka tryggheten och attraktiviteten i Skara Centrum genom samverkansprojektet Purple Flag.
 • Att genomföra en trygghetsvandring i kommunen för att identifiera otrygga platser i syfte att få fram underlag för förbättringsåtgärder.

Polisen lovar

 • Att fortsätta med trygghetsskapande fotpatrullering i områden som framkommer från våra egna och gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och skapa dialog med allmänheten.
 • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
 • Att besöka alla i elever i årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Tillsammans lovar vi

 • Att utveckla arbetet med Grannsamverkan.
 • Att samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och öka tryggheten.
 • Att fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
 • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
 • Att gemensamt informera om och förebygga brott som berör äldre.

Kontakt 

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten? Välkommen att höra av dig till kommunpolis Elinor Mann.  
elinor.mann@polisen.se 
010-5657508