Så uppfyllde polisen sitt löfte 2022

Genom medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, tas medborgarlöftet fram. Löftet för 2022 blev i stort sett en förlängning på det som lovades 2021 – detta då punkterna är breda och behöver ett långsiktigt arbete för att uppfyllas.

I medborgarlöftet 2022, lovade vi från polisens sida att:

  • Fortsätta med trygghetsskapande fotpatrullering i områden som framkommer från våra egna och gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) och skapa dialog med allmänheten.
  • Arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar.
  • Besöka alla i elever i årskurs 7 och informera om bland annat narkotikabrott, brott över sociala medier och straffbarhetsåldern.

Tillsammans med kommunen lovade vi även att:

  • Utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Samverka med näringslivet och föra dialog med föreningar för att minska brott och öka tryggheten.
  • Fortsätta samverka kring det drogförebyggande arbetet i kommunen.
  • Fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
  • Gemensamt informera om och förebygga brott som berör äldre.

Trygghetsskapande patrullering

Kommunen och polisen fortsätter att tillsammans arbeta enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST) som har använts sedan 2018 i Skara kommun. Rapporter om otrygghet, skickas av olika inrapportörer in via en applikation i mobiltelefonen och en lägesbild byggd på dessa rapporter presenteras varannan vecka för att vi enkelt ska se vad vi behöver samverka kring och vilka åtgärder som bör göras.

I EST framkom det under våren otrygghet kopplat till den våg av skadegörelse som genom klotter, fönsterkross och bränder drabbade kommunen. Under sommaren och tidig höst utgjorde även berusade personer omkring valrörelsen på Hötorget en otrygghetsfaktor, liksom busstationen som under delar av året blev till sovsal för några individer. Många fotpatruller genomfördes på dessa platser och polisen omhändertog eller avvisade en del av de som störde. Spaning med såväl civila som uniformerade resurser genomfördes såväl som andra tillsyner för att förmedla trygghet.

Riktade insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner och identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Ungefär ett 20-tal besök på fritidsgårdar och skolor utfördes under 2022 och under året arbetade polisen intensivt mot narkotika. Det genomfördes även två mindre insatser mot doping i lokalpolisområdet. Sammanlagt under 2022 anmäldes det i kommunen ett 250-tal narkotikabrott varav en handfull dopingbrott.

De trafikkontroller som utfördes under året genererade i ett 250-tal ordningsbot, varav 127 stycken gällde hastighetsöverträdelse. En tvåveckors insats mot störande körning genererade i ett 20-tal kontroller av A-traktorer i kommunen och i många fall påföljande böter.

Tillsammanspunkterna

Grannsamverkansgrupperna fick fortsatt relevant information varje kvartal, en öppen informationsträff för de som vill starta grannsamverkan hölls, ett par uppfräschningsmöten och 5 antal nya grupper startades upp.

Samverkan med föreningslivet i brottsförebyggande frågor om hur man kan jobba mot narkotika bland både idrottsföreningar och fastighetsägare fortsatte och så gjorde även arbetet med ungdomar i riskzonen genom det gemensamma arbetet SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).

Löpande under året publicerades inlägg på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs och i syfte att förebygga brott som begås mot äldre, förmedlades ett par/tre utskick till kommunens omsorgsförvaltning för spridning.

Kommunpolismöten vars tjänst bygger på samverkan, har under året haft ett 80-tal möten tillsammans med någon av kommunens förvaltningar, föreningar, handlare, företagare och allmänhet för att tillsammans göra kommunen bättre.

Alla behövs och är viktiga i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet!

//Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene