Uppföljning 2020 medborgarlöfte Skara

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2020.

Detta år har som bekant varit speciellt genom att vi alla på olika sätt tvingats till begränsningar genom pandemin. Trots detta har polisen arbetat vidare för att i så stor utsträckning som möjligt, kunna uppfylla de mål vi satt upp.

Genom medborgardialoger som hölls under 2019 och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, togs medborgarlöftet för 2020 fram. Löftet blev i stort sett en förlängning på det som lovades 2019 – detta då punkterna är breda och behöver ett långsiktigt arbete för att uppfyllas.

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2020, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2020, lovade vi från polisens sida att:

  • Fortsätta genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Fortsätta genomföra riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans med kommunen lovade vi även:

  • att fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.

Trygghetsskapande insatser

Sedan 2018, arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom telefonmöten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, väktarbolag, fastighetsägare och handlare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just dessa.

Förutom att ha tillsyn på platser som uppkom genom EST-mötena, beslöt polisen att under stora delar av våren ha Skara centrum som operativ inriktning. Detta innebar att polisen hade mer synlig närvaro i området kring stationsområdet och de centrala delarna och arbetade uppsökande och offensivt mot personer i riskzonen.

  • Under 2020 har ungefär 160 patrulleringar genomförts i Skara tätort på centrala platser såsom bland annat busstationen och området kring Hötorget/Olins gränd. Detta har efter dialog med bland annat handlarna i staden, upplevts positivt och har ökat känslan av trygghet.

    Ur polisens perspektiv har majoriteten av fotpatrulleringarna varit utan anmärkning, det vill säga lugnt och utan ingripande. Vid ett tjugotal tillfällen har det vidtagits åtgärder mot personer i form av tillsägningar, omhändertagande och upprättande av polisanmälningar.

Insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips, narkotikasök med polishund i skolmiljö och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner. Pandemin har tyvärr omöjliggjort en del kontroller och besök då restriktioner och nedstängda verksamheter påverkat. Följande resultat kan vi från polisens sida redovisa.

  • Under 2020 genomförde polisen i västra Skaraborg bland annat ett trettiotal trafikkontroller i Skara kommun.
  • Två narkotikainsatser som sträckte sig över västra Skaraborgs samtliga sex kommuner genomfördes. Genom dessa insatser rapporterades totalt runt 300 personer, varav ett sextiotal var hemmahörande i Skara kommun.
  • Även ett femtontal besök på kommunens skolor och fritidsgårdar har ägt rum i syfte att skapa kontakter och bra samtal med ungdomarna.
  • Ett förebyggande narkotikasök med polishund i en av kommunens grundskolor genomfördes. Ingen anmärkning.

Grannsamverkansinsatser

Då pandemin betytt att fysiska träffar inte har kunnat hållas under året, har dessvärre inga nya grannsamverkansgrupper startats upp. Informationsutskick har dock skickats ut till de redan befintliga grupperna varje kvartal. Dessutom har ett digitalt uppstartsmateriel framarbetats för att underlätta för kommande grupper att kunna genomgå utbildningen själva för att därefter få materiel såsom skyltar och dekaler och komma i gång. Vi hoppas på att kunna få implementera det under 2021.

Elisabeth Oliv
Kommunpolis, Skara/Götene