Uppföljning 2021 medborgarlöfte Skara

Så uppfyllde polisen sitt löfte 2021.

Genom medborgardialoger och den kunskap som finns inom polisen och kommunen, tas medborgarlöftet fram. Löftet för 2021 blev i stort sett en förlängning på det som lovades 2020 – detta då punkterna är breda och behöver ett långsiktigt arbete för att uppfyllas.

För att infria de olika delarna i medborgarlöftet 2021, genomförde både polisen och kommunen olika insatser kopplat till detta.

I medborgarlöftet 2021, lovade vi från polisens sida att:

  • Fortsätta genomföra trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST).
  • Fortsätta genomföra riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans med kommunen lovade vi även:

  • att fortsätta utveckla arbetet med Grannsamverkan.
  • Att fortsätta arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.
  • Att höja företagsklimatet gällande brottslighet och otrygghet.

Trygghetsskapande patrullering

Sedan 2018, arbetar polisen och kommunen enligt metoden ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Genom telefonmöten varannan vecka där polisen, olika förvaltningar inom kommunen, fastighetsägare och handlare medverkar, delar vi den lägesbild som finns vid den aktuella perioden. Där får polisen kunskap om vilka områden som upplevs som otrygga och stökiga och vi kan därefter rikta resurser och insatser mot just dessa. Under året togs en applikation fram för aktörerna i EST, där otryggheter kan rapporteras in direkt i mobiltelefonen och genom detta blir analys över tid lättare att genomföra.

I EST framkom det att viss otrygghet förknippades med områdena Hötorget och Djäknescenen, med anledning av berusade personer och misstänkt narkotikapåverkade ungdomar. Polisen genomförde fotpatruller på dessa platser och förde dialog. En del av de kontrollerade vid Djäknescenen misstänktes för narkotikabrott. Även trygghetsskapande och brottsförebyggande rondering i områden som under hösten utsatts för stenkastning eller bostadsinbrott genom fönsterrutor, genomfördes. Därtill utfördes även ett 40-tal fotpatrulleringar vid busstationen, Hötorget och andra centrala delar av Skara samt vid Julahuset under året.

Trafikkontroller har även utförts under året och under 2021 har totalt 279 stycken ordningsbot utfärdats, varav 167 stycken gällde hastighetsöverträdelse.

Riktade insatser mot narkotika

I arbetet mot narkotika jobbar polisen brett och använder sig av bland annat trafikkontroller, riktat arbete gentemot inkomna tips och besök bland ungdomar där samtalen eftersträvar att generera i bra diskussioner och identifiera eventuella tecken på narkotikabruk.

Närmare ett 30-tal besök på fritidsgårdar och skolor har genomförts och under året arbetade polisen intensivt mot narkotika. Det genomfördes även två kommungemensamma insatser mot doping.

Tre förebyggande narkotikasök med hund har genomförts på de tre gymnasieskolorna, alla utan anmärkning. Sammanlagt under 2021 har närmare två hundra narkotikabrott och ett tiotal brott mot dopinglagen polisanmälts i kommunen.

Tillsammanspunkterna

Grannsamverkansgrupperna har fortsatt få relevant information varje kvartal och en intervju med en grannsamverkare och kommunpolisen publicerades i Medborgartidningen under senvåren med uppmuntran till att starta fler samverkansgrupper i kommunen. Innan jul hölls ett stormöte för kommunens kontaktombud inom grannsamverkan för inspiration och ytterligare utbildning i ämnet.

Löpande under året har inlägg postats på polisens sociala medier för att informera allmänheten om vilket arbete som bedrivs och handlare och näringslivet har informerats om EST och involverats än mer i arbetet.

Samverkan

Kommunpolisen vars tjänst bygger på samverkan, har under året haft ett 70-tal möten tillsammans med någon av kommunens förvaltningar, föreningar, handlare, företagare och allmänhet för att tillsammans göra kommunen bättre.

Alla behövs och är viktiga i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet!

Elisabeth Oliv
Kommunpolis Skara