Uppföljning 2020 medborgarlöfte Skövde

Medborgarlöfte är en utveckling av Lokal överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde östra Skaraborg och Skövde kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Det är polisens ambition att medborgarlöften ska finnas för alla Sveriges kommuner och tas fram i samverkan med kommunen och andra berörda parter.

Prioriterat område – trygghet i Centrum

Skövde kommun genomförde under hösten 2018 en trygghetsundersökning för att mäta tryggheten hos invånarna som bor i Södra Ryd, Centrum och Skultorp. Resultaten av undersökningen visar att det förekommer viss otrygghet i Centrum och att medborgarna upplever skadegörelse, nedskräpning och klotter som problem. Oron för att utsättas för våldsbrott är större i området kring Centrum jämfört med de två andra stadsdelarna i undersökningen. Under 2020 har medborgarlöftet fokuserat på centrum och avsikten är att hålla vid både 2021 och 2022.

Det här vill vi uppnå

 • Vi vill minska antalet våldsbrott i offentlig miljö.
 • Vi vill öka samverkan mellan näringsidkare, kommun och polis.
 • Vi vill att Centrum ska uppfattas som en trygg och trevlig plats att vistas på.
 • Vi vill minska det krogrelaterade våldet.
 • Vi vill minska bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

Våra aktiviteter

Medborgarlöftet ska uppfyllas genom de aktiviteter som redovisas nedan:

 • Genomföra aktiviteten Kraftsamling på kommunens skolor. (kommun och polis)
 • Årets stadskärna 2020 (kommun, polis och näringsliv)
 • Samordna utbildning och tillsyn på krogarna (kommun och polis)
 • Åtgärda skador i offentlig miljö så snabbt som möjligt (kommun och fastighetsägarna)
 • Implementera Effektiv samordning för trygghet (kommun och polis)

Kraftsamling på kommunens skolor. (kommun och polis)

Kommunpolis och drogförebyggande samordnare i Skövde kommun har genomfört Kraftsamling vilket innefattar ett lektionstillfälle (1 timma för varje klass) för ungdomar i årskurs 7 i Skövde kommun.

Lektionstillfället innehåller följande:

 • Lag och Rätt
 • Polisens uppdrag
 • Risk och skyddsfaktorer (individnivå, familjenivå, skolnivå och samhällsnivå)
 • Påverkan och tecken vid Cannabis
 • Attityder kopplat till Cannabis
 • Sociala medier
 • Kommunens stödinsatser

Samordna utbildning och tillsyn på krogarna (kommun och polis)

Utbildning ansvarsfull alkoholservering har genomförts vid ett tillfälle. Målet med utbildningen är att ge krogpersonal ökad kunskap om sin roll, vilka skyldigheter samt vilka befogenheter man har att agera i olika situationer. Genom samverkan skapas tryggare krogmiljö för både personal och gäster. Utbildningen omfattar två eftermiddagar. Kursintyg utfärdas efter fullföljd utbildning och ett godkänt skriftligt prov.

Polis och kommun har även genomfört ett antal gemensamma tillsyner på krogar i Skövde.

Årets stadskärna 2020 (kommun, polis och näringsliv)

Polisen medverkar i citysamverkan i Skövde och arbetar som en del i det arbetet aktiv med säkerhet och trygghet i centrala Skövde. Tyvärr blev årets stadskärna inställd men arbetet fortgår och polisen medverkan är en viktig dela av det fortsatta arbetet.

Implementera Effektiv samordning för trygghet (kommun och polis)

Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att inträffa. Det systematiska arbetet innebär att man har fast rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation. Under året har arbetet kommit i gång och polis, kommun och andra aktörer har kommit igång med inrapportering och veckomöten.