Söderhamn – medborgarlöften

Polis och kommun lovar att under 2020 och 2021 tillsammans arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten i Söderhamns centrum för kommunens besökare och invånare.

Under 2018-2019 har polisen och Söderhamns kommun genomfört flera möten, både fysiska och digitala, med allmänheten i s.k. medborgardialoger. Dessa möten har stärkt uppfattningen om att arbetet med den upplevda tryggheten måste vara fortsatt prioriterat. En genomgående önskan bland medborgarna är, precis som tidigare år, att polisen och kommunen ska arbeta aktivt för att stärka tryggheten i Söderhamns centrum. Man vill ha ett mer attraktivt och levande centrum och man vill att man kommer till rätta med den otrygghet som det innebär att olika grupperingar, främst bestående av ungdomar och unga vuxna män, ”hänger” i centrum. Polisen och Söderhamns kommun formulerar därför följande gemensamma medborgarlöfte för 2020 och 2021:

Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten i Söderhamns centrum för kommunens besökare och invånare.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

Polisen

  • Arbeta förebyggande med närvaro, främst genom fotpatrullering, och aktivt arbete mot ordningsstörningar, missbruk och brottslighet i Söderhamns centrum.

    • Under 2020 och 2021 genomföra två stycken riktade insatser/år, vardera omfattande minst två dagar, i Söderhamn. Insatserna ska företrädesvis riktas in mot ungdomar och narkotikamissbruk.

Kommunen

  • Säkerställa närvaro av centrumvärd och förordnade ordningsvakter i Söderhamns centrum.

  • Fortsatt genomförande av kommunfullmäktiges beslutade Trygghetspaket innefattande bland annat fysiska förändringar i centrum i syfte att öka trygghet och trivsel.

Polisen och kommunen gemensamt

  • Fortsatt samverkan kring unga med stor social problematik/kriminalitet genom de ”sociala insatsgrupperna” (SIG). Metoden ska även utvärderas under perioden.

  • Genomföra två trygghetsvandringar där särskilt ungas perspektiv tillvaratas.